Studieförbund på länsnivå

Studieförbund i Dalarna kan söka bidrag av regionen för verksamhet som bedrivs på länsnivå. Ansökan är öppen 1 januari - 31 januari 2024.

Stödet till studieförbunden syftar till att ge invånaren möjlighet att delta i folkbildningsverksamhet som stärker förmågan att påverka sin livssituation, skapar samhällsengagemang och delaktighet i kulturlivet. Studieförbunden erbjuder verksamheter där människor möts, lär och utvecklas.

Kunskap, kultur och upplevelser är drivkrafter för ett kreativt och demokratiskt samhälle. Mötesplatser skapar nätverk som stärker trygghet och identitet och ett utbud av bildnings- och kulturaktiviteter ökar en orts attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för ett hälsofrämjande samhälle, vilket är viktiga delar i regionens uppdrag att skapa ett hälsosammare Dalarna.

Ansökan om verksamhetsstöd för studieförbund görs i Region Dalarnas e-tjänst för bidrag och stipendier. 

Här ansöker du i vår e-tjänst

Folkrörelseberedningen går igenom alla ansökningar från ideella idéburna organisationer och politiska ungdomsförbund. Folkrörelseberedningen är ingen beslutande funktion utan förbereder förslag om hur bidragen ska fördelas inför beslut i kultur- och bildningsnämnden.

Kallar alla ansökande

Folkrörelseberedningen kallar de som ansöker till samtal löpande för att skaffa sig inblick och kunskap om verksamheterna och öka förståelsen mellan civilsamhället och politiken.

Länk mellan politik och folkbildning

Syftet med folkrörelseberedningens arbete är att säkerställa rätt fördelning av bidragen och beredningen kan sägas utgöra en viktig länk mellan politiken och folkbildningen.

Folkrörelseberedningen utses av regionfullmäktige och består av fem ledamöter samt fem ersättare.

Krisztina BojtárStrateg - folkbildning

Telefon: 023-49 04 82
E-post: krisztina.bojtar@regiondalarna.se