Händer som arbetar med vävda band

Bild- och formstöd

Bild- och formstödet riktar sig till aktörer inom till exempel konst, design, arkitektur, konsthantverk eller illustration. Ansökan för våren 2024 är öppen från 15 januari till 15 maj.

Bild- och formstödet erbjuder föreningar, sammanslutningar och professionella frilansande yrkesverksamma inom bild- och formområdet möjlighet att söka ekonomiskt stöd för produktionsplatser, residensverksamhet, utställningsproduktion, konstpedagogiska aktiviteter, förstudier, utveckling av strukturer, metoder, arenor/plattformar inom området etc.

Det är möjligt att söka mellan 8 000 – 50 000 kronor per ansökan.

När kan du söka?

Stödet är möjligt att söka löpande under året under perioderna 15 januari – 15 maj och 20 augusti – 20 december. Stöd kan endast sökas innan den aktivitet som stödet söks för genomförs. Handläggningstiden är fyra veckor och utbetalning av medel sker tidigast fyra veckor efter beslut om beviljat stöd.

För vad kan du söka?

Bild- och formstödet är ett brett stöd för verksamhet på professionell nivå. Stödet ska bidra till att stärka bild- och formområdet i Dalarna och skapa kvalitativa upplevelser för yrkesverksamma samt invånare och besökare i Dalarna.

Bild- och formstöd kan exempelvis sökas för:

 • Utställningsproduktion
 • Publika arrangemang
 • Programverksamhet
 • Produktionsplatser
 • Residensverksamhet
 • Konstpedagogiska aktiviteter
 • Förstudier
 • Dokumentation och produktion av material för spridning samt marknadsföring, tex katalog, affisch, broschyr osv
 • Deltagande i professionella sammanhang inom bild- och formområdet, tex konferenser, workshops, residens.
 • Utveckling av strukturer, metoder, arenor/plattformar inom bild och form området

Bild- och formstöd kan inte sökas för:

 • Verksamhet som kan betraktas som ordinarie
 • Egen produktion och konstnärligt arbete, t.ex. arbetsstipendium
 • Kostnader som täcks av andra stöd eller bidrag
 • Amatörverksamhet som inte innehåller någon professionell medverkan
 • Projekt som genomförts innan beslutsdatum
 • Inkomstbortfall

Vilka kan söka?

Region Dalarnas bild- och formstöd riktar sig till bild- och formutövare som är professionellt verksamma i länet samt aktörer med aktiviteter inom bild- och formområdet i Dalarna.

 • Enskilda eller sammanslutningar av professionella frilansande yrkesverksamma inom bild- och formområdet
 • Förening/organisation

Följande kan inte söka:

 • Kommuner, regioner eller statliga myndigheter
 • Verksamheter inom kultursamverkansmodellen
 • Företag

Bedömning

Bild- och formstödet ska bidra till att uppfylla Region Dalarnas mål att stärka bild- och formområdet.

Prioriterat i bedömningen av ansökningar är att en eller flera av punkterna nedan beaktas:

 • Konstnärlig frihet
 • Utbyte mellan professionella bild- och formutövare sinsemellan och/eller målgrupp
 • Barn- och ungdomsperspektiv
 • Genomförbarhet

Ansökningar handläggs och beslutas av en grupp med flera sakkunniga inom bild- och formområdet. Vid behov konsulteras sakkunnig med kompetens inom andra kulturområden. Jäv hanteras enligt Region Dalarnas riktlinjer.

Ansökan

Ansökan görs i Region Dalarnas e-tjänst för bidrag och stipendier.

Här ansöker du i vår e-tjänst

Har du frågor?

Kontakta bildochform.dalarna@regiondalarna.se

Redovisning

En kort skriftlig rapport som redovisar vad som gjorts och kostnader ska skickas via e-post till bildochform.dalarna@regiondalarna.se. Ange att redovisningen gäller bild- och formstöd samt det projektnamn som angavs i ansökan. Redovisning ska ske senast fyra veckor efter avslutat projekt. Skapa mall?

Informera om stöd från Region Dalarna

Projekt som beviljats stöd ska informera om det i marknadsföring och pressmaterial. Det ska ske genom att Region Dalarnas logotype tillsammans med tillägget "Med stöd från" används. Region Dalarna förser er med underlag.

Uppföljning och kontroll

När du eller din organisation tar emot bild- och formstöd har Region Dalarna rätt att kontrollera hur pengarna används. Region Dalarna får också begära återbetalning av de delar av stödet som inte används för ändamål och kostnader som beviljats stöd.

Om Region Dalarna frågar efter information, kvitton eller fakturor ska den som fått bild- och formstöd svara och leverera dessa dokument till Region Dalarna inom fyra veckor. Information och dokument efterfrågas för att Region Dalarna ska kunna avgöra om stödet använts enligt ansökan och beslut om stöd.

Stöd ska återbetalas till Region Dalarna om något av följande inträffar:

 • Medel från Region Dalarna har använts för andra ändamål eller kostnader än de som beviljats stöd.
 • Oriktiga uppgifter lämnas i samband med uppföljning och kontroll.
 • Material som Region Dalarna efterfrågat för granskning inte har skickats in inom fyra veckor.
 • Om det blir pengar över i projektet. Ta kontakt med Region Dalarna för att få veta hur du ska göra återbetalningen.