Personuppgifter

Region Dalarna behandlar personuppgifter inom alla verksamheter. Bestämmelser om personuppgiftsbehandling finns i Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen.

De uppgifter som du lämnar till Region Dalarna via e-post, i blanketter eller e-tjänster, eller på annat sätt överför till oss eller uppgifter om dig som registreras av oss, sparas i datasystem. Registreringen görs för att Region Dalarna (eller våra underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig eller för att utföra vårt uppdrag eller som krävs av oss, eller den tjänsten berör. Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten

Behandlingen av uppgifter för att bedriva vård har särskild reglering.  Registreringen inom vården kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Ytterligare information kring hur denna behandlas och vilka rättigheter du som registrerad har finns under din journal på 1177.se (extern länk)

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vårt Dataskyddsombud eller juridiska staben. Du har rätt att utan avgift få besked om vilka uppgifter Region Dalarna har registrerade om dig. Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig.

Om du är missnöjd med hur Region Dalarna behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd se Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (extern länk).

Dataskyddsombud Region Dalarna

Kontakta regionens dataskyddsombud om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen.

E-post: dataskyddsombud@regiondalarna.se