Handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling

Syftet med handlingsplanen är att motverka diskriminering och annan kränkande särbehandling. Region Dalarnas folkhögskolor skall vara arbetsplatser/skolor som medvetet och målinriktat arbetar förebyggande för att förhindra att anställda och kursdeltagare utsätts för diskriminering eller annan kränkande särbehandling. Handlingsplanen utgår från Region Dalarnas likabehandlingspolicy.

Regler

Diskrimineringslagens definition av diskriminering är förenklat ”att någon missgynnas eller kränks” utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Ladda ner handlingsplanen i sin helhet här (extern länk)