Kultur och hälsa

Kultur och bildning bidrar till stärkt demokrati, folkhälsa och ökad gemenskap och är därför en investering för tillväxt och utveckling i Dalarna. Forskning visar på en tydlig koppling mellan utbildning – bildning – kultur och god hälsa. Skillnad i medellivslängd på grund av utbildningsnivå behöver minska.

Region Dalarna arbetar med kultur i hälsofrämjande syfte bland annat genom aktiviteter och mötesplatser som bidrar till ökat välbefinnande. Vi ger också bidrag till organisationer verksamma inom hälsa. Folkhögskolorna har ett särskilt statligt uppdrag att förbättra folkhälsan. Regionen ska i bred samverkan fortsätta utveckla sitt hälsofrämjande arbete i löpande verksamhet, i projektform och genom bidrag till idéburna organisationer och studieförbund.

Träningsprogram med kultur 

Vi har tagit fram träningsprogrammet Kre-hälsa med stöd av EU-medel och i samarbete med Skådebanan Dalarna och Finsam Samordningsförbund Falun och Västerbergslagen. Träningsprogrammet passar personer som är arbetslösa, sjukskrivna eller i riskzonen för psykisk ohälsa, stress och utbrändhet. Programmet Kre-hälsa består av tio träffar och har genomförts med goda resultat i länet.

Skapande som stärker folkhälsan

Kre-hälsa är ett verktyg för ökad folkhälsa och sysselsättning, en väg till ökad självkännedom och sammanhang genom eget skapande och kulturupplevelser. Med kreativa uttryck och skapandeprocesser som verktyg stärks det friska. En stärkt individ har lättare att möta samhällets utmaningar, vare sig det handlar om utanförskap, stress eller sjukdom.

Kre-hälsa modellen har skapats eftersom kulturaktiviteter har påvisat goda effekter på individen. Kulturaktiviteter bidrar till positiva effekter på ett fysiologiskt, biologiskt och emotionellt plan genom att öka kreativiteten och skapa en känsla av meningsfullhet och sammanhang. Det förbättrar också minneskapaciteten, påskyndar inlärning, skapar nya kontakter mellan hjärnans olika nätverk samt stimulerar känslor och beteenden som gör livet lättare att leva.

Kre-hälsa är ett konceptualiserat träningsprogram med konst och kultur som redskap för att stärka individens självkännedom och känslan av mening och sammanhang i syfte att främja hälsa och sysselsättning. Kre-hälsa kan inspirera de som vill lära sig mer om sambandet kultur och hälsa eller som vill ta ansvar för sin egen hälsa och delta i aktiviteter i hälsofrämjande syfte.

Certifierade coacher leder Kre-hälsa

Kre-hälsa utförs av yrkesverksamma konstnärer inom olika områden och en processledare samt en personal kallad coach, från mottagarorganisationen t ex vårdcentral, företagshälsovård, fackförbund. Processledare och de konstnärer som arbetar med Kre-hälsa är certifierade i Kre-hälsa modellen. Coachen har genomgått introduktion i Kre-hälsa. Processledaren och coachen deltar vid alla träffar och utgör den röda tråden och kontinuiteten för gruppen.

Enligt studien "Kunst og kultur som friskfaktor for individ og samfunn" skulle över hundra kulturarbetare i Norge och Sverige gärna arbeta med kultur för att öka folkhälsan. Studien genomfördes mellan september 2017 och våren 2018 i syfte att undersöka förutsättningar att arbeta med kombinationen kultur och hälsa i Norge och Sverige och hur detta skulle kunna främjas på bästa sätt. Studiens budget var 35 330 Euro och finansierades av Interreg Norge/Sverige, Region Dalarna, Landstinget Dalarna, Hedmark Fylkeskommun.

Kulturella och kreativa näringar betecknas som en växande marknad och som framgångsfaktor för sektorn uppges samarbeten mellan olika områden som kultur/turism, kultur/hälsa. Efter undersökningar i enkät och fokusgrupper visar det sig att över 100 kulturföretagare i Hedmark och Dalarna vill utveckla arbete inom kultur och hälsa. Kunskapen om kulturens positiva effekt på hälsan är numera odiskutabel; forskning och studier visar på goda resultat som även är kostnadseffektiva.

Projektet har tagit del av den senaste forskningen för att ha belägg för det riktiga i att utveckla kulturhälsotjänster i kommande arbete. Både Dalarna och Hedmark har liknande samhällsutmaningar i form av ökande ohälsotal, främst bland unga, stressrelaterade sjukdomar, en åldrande befolkning, arbetskraftsbrist, utanförskap och våldshandlingar.

Kulturaktiviteter har visat sig fungera väl som verktyg för att arbeta med dessa utmaningar. Kulturarbetarna uppger att de behöver mer kompetens och stöd i att utveckla tjänsterna. Projektet har tagit fram en gemensam strategi om kultur och hälsa i Hedmark och Dalarna och planerna är att inleda ett större projekt.

Creative health - the arts for health and wellbeing (extern länk)

Rapport

Konst och kultur som friskfaktor (pdf, 13 sidor)

Projektledare

Tove Gulbrandsen
E-post: tove.gulbrandsen@onu.no

Suzanne Lazar
E-post: skadebanandalarna@telia.com

Theresia Holmstedt Jensen
E-post: theresia.jensen@regiondalarna.se 

Kontakt

Enheten för bidrag och stipendier

E-post: bidrag.stipendier@regiondalarna.se