Entré Falu lasarett. Konstnär: John Rasimus.

Bild och form Dalarna

Uppdraget för Bild och form Dalarna är att stödja, främja och utveckla bild- och formområdet som omfattar konst, arkitektur, form och design. Dessa uttryck reflekterar vår samtid, samtalar om livsvillkor och ger nya perspektiv i formandet av vårt framtida samhälle.

Bild och form verkar för fler tillgängliga arenor inom området och för att främja professionella kulturskapares villkor att bo och verka i Dalarna. Region Dalarna beaktar att kulturskapares gängse arvodes- och ersättningsnivåer följs och arbetar för att kommuner och andra aktörer implementerar detta hos sig. Vår roll är dessutom att stimulera idédiskussionen om kulturarvet och stärka kreativa och kulturella näringar inom bild- och formområdet.

Vi arbetar både strategiskt och uppsökande över hela länet. I uppdraget ingår också att förvalta, utveckla och tillgängliggöra regionens konstsamling som byggs upp genom inköp av konst av yrkesutövande konstnärer. Via konsten gestaltar vi Region Dalarnas lokaler med hänsyn till respektive verksamhet.

Flera aktörer bidrar till utvecklingen

Via omvärldsbevakning, dialog, nätverk och samverkan med kommuner, ideell sektor, yrkesverksamma, utbildningar, statliga myndigheter samlar vi kompetens och resurser för att inom bild- och formområdet bidra till samhällsutvecklingen. Genom internationellt och interkulturellt utbyte samt samverkan med högre utbildning och forskning tillförs kunskap och nya metoder.

Inom verksamheten ska vi uppmärksamma och beakta allas lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk och socioekonomisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Den ska även bidra till ökad jämställdhet, mångfald och öppenhet genom att synliggöra och utmana normer som begränsar människor. Vi har ett särskilt fokus på barn och unga, äldre och de nationella minoriteterna.

Anmäl dig och få vårt nyhetsbrev!

För dig som arbetar eller samverkar med verksamheter som rör konst, form, design eller gestaltad livsmiljö.

Nyhetsbrevet tar upp vad som är aktuellt i Dalarna, utlysningar, stöd, inspiration och spaningar från andra län, länkar till rapporter etc

Till anmälan

Anette StengårdVerksamhetschef

Telefon: 070 - 390 12 51
E-post: anette.stengard@regiondalarna.se

Camilla NymanBild- och formkonsulent

Telefon: 072-561 65 13
E-post: camilla.nyman@regiondalarna.se

Kontakt

Andreas SandbergBild- och formkonsulent

Telefon: 072-148 03 20
E-post: peterandreas.sandberg@regiondalarna.se

Emelie LiljaKonstprojektledare

Telefon: 072-083 22 06
E-post: emelie.lilja@regiondalarna.se

Emma MattonKonstprojektledare

Telefon: 079-062 51 25
E-post: emma.matton@regiondalarna.se

Stefan EKSamordnare Bild och form, Mentalvårdsmuseet

Telefon: 076-698 09 63
E-post: stefan.ek@regiondalarna.se

Margareta BjörklundKonsthandläggare

Telefon: 023-49 22 30
E-post: margareta.bjorklund@regiondalarna.se