Pandemisatsningar

Kulturlivet har under pandemin utsatts för stora påfrestningar. Tillgången till konst och kultur har begränsats och även möjligheten till samverkan, kollegialt utbyte och arbete i t ex gemensamma lokaler har reducerats. I samband med pandemin har Bild och form Dalarna, precis som andra kulturverksamheter i länet fått särskilt avsatta medel till krisåtgärder.

Behovet av en stärkt infrastruktur för bild- och formområdet, särskilt utanför städerna, har blivit extra tydlig under pandemin (se t ex utredningen Från kris till kraft - Regeringen.se). Bild och forms krismedel har därför använts till satsningar med syfte att långsiktigt stärka förutsättningarna för konstnärlig produktion och yrkesmässigt utövande i länet.

Under 2020-2021 genomfördes 12 hemmaresidens och stöd till 7 produktionsplatser för en sammanlagd summa av 820 000 kr med hjälp av statliga medel för krisstöd. I dialog med representanter från yrkeskåren görs nu tre ytterligare särskilda insatser med en sammanlagd budget på 300 000 kr. Fokus är kompetensutveckling och marknadsföring.

Hemmaresidens

Produktionsplatser

Hade du nytta av informationen?