Pandemisatsningar

Kulturlivet har under pandemin utsatts för stora påfrestningar. Tillgången till konst och kultur har begränsats och även möjligheten till samverkan, kollegialt utbyte och arbete i t ex gemensamma lokaler har reducerats. I samband med pandemin har Bild och form Dalarna, precis som andra kulturverksamheter i länet fått särskilt avsatta medel till krisåtgärder.

Behovet av en stärkt infrastruktur för bild- och formområdet, särskilt utanför städerna, har blivit extra tydlig under pandemin (se t ex utredningen Från kris till kraft - Regeringen.se). Bild och forms krismedel har därför använts till satsningar med syfte att långsiktigt stärka förutsättningarna för konstnärlig produktion och yrkesmässigt utövande i länet.

Under 2020-2021 genomfördes 12 hemmaresidens och stöd till 7 produktionsplatser för en sammanlagd summa av 820 000 kr med hjälp av statliga medel för krisstöd. I dialog med representanter från yrkeskåren görs nu tre ytterligare särskilda insatser med en sammanlagd budget på 300 000 kr. Fokus är kompetensutveckling och marknadsföring.

Hemmaresidens

Produktionsplatser