Breddat deltagande

Alla ska ha goda förutsättningar att delta i kulturlivet. En av länskulturens och folkbildningens främsta uppgifter blir därför att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor

Region Dalarna vill tillgängliggöra, sprida och utveckla kultur- och bildningsområdet i hela Dalarna. Alla invånare, oavsett om man bor i stad eller på landsbygd, ska kunna ta del av ett aktivt kulturliv och folkbildning. För att professionell scenkonst av musik, teater och dans ska kunna turnera runt i alla kommuner i länet krävs att det finns ett arrangörsled och tillgängliga scener. För att lyckas med detta krävs goda samarbeten med länets kommuner, civilsamhälle, studieförbund och folkhögskolor, turistnäring och professionella kulturskapare. Region Dalarna vill också vidareutveckla en mer uppsökande verksamhet, där det är kulturen som söker upp publiken i stället för tvärtom, i syfte att nå målgrupper som vanligtvis inte söker upp eller deltar i kulturverksamhet.

I sitt arbete med att nå ett breddat deltagande vill Region Dalarna prioritera insatser inom de tre målgrupperna barn och unga, äldre och nationella minoriteter samt de tre horisontella perspektiven inkludering, tillgänglighet och jämställdhet.