Horisontella perspektiv

I sitt arbete med att nå ett breddat deltagande vill Region Dalarna prioritera insatser inom de tre horisontella perspektiven inkludering, tillgänglighet och jämställdhet.

De horisontella perspektiven är:

1. Inkluderande kultur- och folkbildning

Dalarna ska vara en region som står för mångfald och tolerans. Vi ska särskilt verka för ett inkluderande kultur- och föreningsliv, en inkluderande folkbildning och motverka diskriminering och främlingsfientlighet.

2. Ökad tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning

Alla har rätt till jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Detta perspektiv ska genomsyra Region Dalarnas samtliga verksamheter. Ett nyckelord är tillgänglighet för alla.

3. Bidra till ökad jämställdhet

Alla, oavsett kön, ska ha likvärdiga möjligheter till inflytande och delaktighet i kulturlivet, kulturupplevelser och eget skapande. Region Dalarna vill arbeta medvetet och aktivt för att öka jämställdheten inom kultur- och bildningsområdet samt integrera ett HBTQI+ perspektiv. Kultur och bildning har ett stort ansvar att främja, sprida och fördjupa jämställdhetsperspektivet i förhållande till publik, deltagare och kulturskapare. Region Dalarna beaktar jämställdhet i alla beslut, särskilt i bedömningen av bidrag.