Glädjemannen Foto: Hussein Salamanzadeh

Kultur- och bildningsplan

Dalarna har som enda region i Sverige en gemensam plan för kultur och folkbildning. Planen visar hur kulturverksamheten och folkbildningen ska utvecklas och främjas i regionen.

Dalarna ingår i kultursamverkansmodellen vilket kräver att vi tar fram en regional kulturplan. Utifrån planen ansöker Region Dalarna om statliga medel från Statens Kulturråd. Med planen som stöd beslutar Kulturrådet om de statsbidrag respektive region får varje år.

Kultur- och bildningsplanen är ett deldokument till Regionplanen och Dalastrategin 2030 - Tillsammans för ett hållbart Dalarna. Målområden i Dalastrategin rör kultur och bildning:

 • Verka för ökad tillgänglighet till kultur och bildning
 • Verka för höjda utbildningsnivåer och stärka det livslånga lärandet
 • Möjliggöra en ökad involvering och aktivt medskapande i samhällsutvecklingen
 • Stärka samhällskontraktet och öka samhörighet och tillit, mellan människor och till samhället
 • Stärka digital delaktighet
 • Verka för ökad samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle
 • Verka för ökad jämlikhet och jämställdhet
 • Verka för ökad inkludering
 • Verka för ett stärkt barn- och ungdomsperspektiv
 • Verka för att äldres möjligheter att delta och bidra i samhället stärks
 • Verka för god och förbättrad hälsa

Kultur- och bildningsförvaltningen ansvarar för att följa upp kultur- och bildningsplanen, i dialog med Statens kulturråd och i samverkan med länets kommuner. Kultur- och bildningsnämnden fördelar uppdrag och medel till respektive kultur- och bildningsverksamhet med utgångspunkt från kultur- och bildningsplanen.

Vad är kultursamverkansmodellen?

Med kultursamverkansmodellen har staten överlåtit på varje region att fördela det statliga regionala verksamhetsbidraget ur den statliga kulturbudgeten. Syftet är att öka det regionala och lokala inflytandet och se till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.

Hur tas Dalarnas kultur- och bildningsplan fram?

Arbetet med att ta fram planen är en process som leds av en tvärpolitisk styrgrupp med representanter från majoritet och opposition i dialog med länets kommuner, bildningsaktörer, föreningsliv, professionella kulturskapare och nationella minoriteter.

Dalateatern har det regionala uppdraget att ansvara för professionell teater och dans.

Musik i Dalarna, Folkmusikens hus, Vattnäs konsertlada och Dala-Floda operafest har ansvaret för den professionella musikverksamheten.

Dalarnas museum ansvarar för den regionala museiverksamheten.

Bild och form Dalarna och Avesta Art ansvarar för den främjande professionella bild- och formverksamheten.

Dalarnas Hemslöjdsförbund är ansvarig för den hemslöjdsfrämjande verksamheten.

Arkivcentrum Dalarna och Dalarnas Folkrörelsearkiv har den regionala enskilda arkivverksamheten på sitt ansvarsområde.

Film i Dalarna AB ansvarar för den filmkulturella verksamheten.

Länsbibliotek Dalarna har ansvaret för den regionala biblioteks- och läsfrämjandeverksamheten.

De regiondrivna folkhögskolorna Malung, Mora och Fornby samt Musikkonservatoriet i Falun.

De rörelsedrivna folkhögskolorna Leksand, Sjövik, Brunnsvik och Västanvik.

Studieförbund med verksamhet i Dalarna.

Erik ArrhénSamverkansstrateg

Telefon: 070-684 34 81
E-post: erik.arrhen@regiondalarna.se