Workshop Formveckan Foto: Henrik Hanson

Professionella kulturskapare

Kultursamverkansmodellen tas fram i samråd med länets fria professionella kulturskapare.

Professionella kulturskapare inom alla konst- och hantverksområden bidrar till ett reflekterande samhälle och ger både barn, ungdomar och vuxna möjligheter till reflektion, upplevelser och inspiration. I ett samhälle där konst och kultur är en del av vardagen för alla, istället för ett privilegium för ett fåtal, ska en kulturell mångfald eftersträvas med ett brett och till och med spretigt utbud. En god kulturell infrastruktur med scener, gallerier, biografsalonger och konsertlokaler är av vikt för att kunna tillgodose både kulturskaparnas och publikens behov. Konsten ska också välkomnas och beredas möjligheter att finnas på oväntade arenor och i nya format. Region Dalarnas kulturverksamheter verkar utifrån ambitionen att den konst och kultur som produceras så långt som möjligt ska utgå från fria kreativa processer och värderas utifrån sina konstnärliga kvaliteter.

Enligt kultursamverkansmodellen ska kulturplanen tas fram i samråd med länets fria professionella kulturskapare. På rekommendationer av KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, har Region Dalarna bildat Rådet för fria kulturskapare där representanter från de fyra konstområdena ord, ton, bild/form och scen/ film träffas för att diskutera hur förutsättningarna för att bo och verka i Dalarna kan förbättras. Ett nytt råd för fria kulturskapare bildas inför varje ny planperiod. Dialog med kulturskapare sker också löpande via länskulturverksamheterna.

Det är staten som bland annat genom Konstnärsnämnden, Författarfonden, Kulturrådet och Filminstitutet ansvarar för och fördelar stipendier, verksamhetsstöd och projektbidrag till fria professionella kulturskapare och grupper som är boende och verksamma i Dalarna. Statens kompetens och arbetssätt säkerställer att beslut fattas utifrån konstnärlig kvalitet, transparens och i enlighet med gällande lagstiftning om jäv.

Genom verksamhets- och projektstöd främjar regionen utvecklingen av kulturskapares föreningar och verksamhet. Region Dalarnas kulturpris och kulturstipendier delas ut årligen. Stipendierna ges till både yrkesverksamma och oetablerade kulturarbetare.  Region Dalarna och länskulturinstitutionerna främjar även det fria och professionella kulturskapandet i länet genom turnéstöd och subventioner. Detta underlättar fria gruppers turnerande med föreställningar för vuxna, barn och unga. Inom skapande skola-satsningen möter barn och unga i Dalarnas grundskolor professionell konst och kultur. Region Dalarna vill bistå kommunerna med samordning och planering av projekt inom skapande skola med professionella kulturskapare.

Region Dalarna är inne i en intensiv och spännande fas där fastighetsförvaltningen under de kommande åren står inför flera stora byggprojekt. De pågående byggprojekten inom region och kommuner har möjliggjort att fler konstnärliga gestaltningar har genomförts och medvetenheten om konstens betydelse i det offentliga rummet har därför ökat. Med fler byggprojekt så har också inkomstmöjligheterna ökat för konstnärerna. Regionen förvärvar kontinuerligt samtidskonst, både till institutionerna och till gestaltning av hälso- och sjukvårdens lokaler. Regionen äger dessutom fastigheten Nisserska huset på Falu lasaretts område, som delvis upplåts som ateljéer för professionella kulturskapare.

Region Dalarna ska agera förebild och inspirationskälla för andra i länet att ta vara på professionella kulturskapares kompetenser i olika sammanhang och det är viktigt att då följa deras gängse arvodes- och ersättningsnivåer. Region Dalarna rekommenderar länskulturinstitutioner, kommuner, studieförbund och andra arrangörer att följa vedertagna prislistor, exempelvis det statliga Medverkans- och utställningsavtalet (MU), STIM och Författarförbundets prislista. Region Dalarna tillämpar enprocentsregeln och sprider kunskapen vidare till andra kommuner och kulturskapare.

Genom inflyttning har Dalarna de senaste åren fått många nya invånare från andra länder. En del av dessa har verkat som kulturskapare i sina hemländer och bär med sig uttryck, kompetenser och kontaktnät som på flera sätt skulle kunna berika länets kulturliv.

Utvecklingsmöjligheter 2023-2026

Under 2023-2026 vill Region Dalarna stärka förutsättningarna för konstnärlig frihet och utreda möjligheten för fleråriga stöd till fria dans- och teatergrupper.