Civilsamhället

I arbetet med kultur- och bildningsplanen har regionen dialog med länets civilsamhälle.

Dalarna har en stark tradition och lång historia av ett mångsidigt folkbildnings- och folkrörelseliv, vilket sammantaget kallas för civilsamhället. Här återfinns ideella föreningar, trossamfund, studieförbund, sociala företag, idéburna organisationer med flera.

Civilsamhället har stor betydelse för folkhälsa och livskvalitet.

Civilsamhället som obunden kraft tar ett stort ansvar inom kultur- och folkbildning men främjar också den regionala utvecklingen genom att bidra till ett klimatsmart, konkurrenskraftigt och sammanhållet Dalarna. Civilsamhället har möjlighet att göra insatser där det offentliga inte når fram lika lätt.

För att främja utvecklingen av ideologiska, demokratiska, sociala och opinionsbildande krafter i länet kan ideella föreningar, studieförbund och folkhögskolor ansöka hos Region Dalarna om organisationsbidrag till verksamhet som bedrivs på länsnivå samt medel till utvecklingsprojekt. Även politiska ungdomsförbund får del av de regionala medlen.

Föreningslivet är brett och finns inom skilda områden såsom kultur, natur, idrott, folkhälsa och integration. Det finns föreningar som organiserar pensionärer, personer med funktionsnedsättningar, barn och unga och nationella minoriteter. Andra föreningar tar ett samhällsansvar för utsatta grupper. I både tätort och på landsbygd är ofta studieförbund, bygdegårdsföreningar, Folkets hus och parker med flera viktiga arrangörer.

Utvecklingsmöjligheter 2023-2026

Under 2023-2026 vill Region Dalarna stödja erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling, utreda införandet av idéburet offentligt partnerskap inom Region Dalarna och stärka samverkan med civilsamhället kring sociala innovationer.