Samverkan med kommunerna

Samverkan mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarna är central för att genomföra den regionala kultur- och bildningsplanen.

Dalarna består av femton kommuner där det år 2021 bodde 287 000 invånare. Av de femton kommunerna har tretton färre än 30 000 invånare, varav tre färre än 10 000 invånare. Falun och Borlänge har tillsammans 112 000 invånare, och utgör länets logistiknav och den största arbetsmarknadsregionen i länet. Här är flera länsgemensamma funktioner lokaliserade, såsom exempelvis Högskolan Dalarna, länsstyrelsen, stora delar av länskulturen och regionsjukhuset.

I kommunerna utgör kultur och folkbildning sällan ett eget politikområde utan ingår oftast i en förvaltning tillsammans med samhällsplanering, utbildning eller fritid. På förvaltningsnivå i de mindre kommunerna hanterar ofta ett fåtal tjänstepersoner flera ansvarsområden. I de lite större kommunerna finns fler specialiserade kompetenser inom kulturområdet förutom den lagstadgade biblioteksverksamheten. Genom denna står kommunerna för den största andelen av den offentligt finansierade kulturen i Dalarna.

Kommunerna i Dalarna spelar en central roll i genomförandet av den regionala kultur- och bildningsplanen och Region Dalarna vill på samma sätt vara en medspelare i kommunernas utvecklingsplaner, särskilt inom kultur- och bildningsområdet. Sedan Dalarna inträdde i kultursamverkansmodellen år 2012 finns en växande gemensam kunskap om regionens och kommunernas olika perspektiv och en tilltagande samsyn på gemensamma utmaningar. Region Dalarna samverkar med kommunerna i länet kring flera områden, varav några redovisas i det här avsnittet och andra under de olika verksamhetsområdena. 

Region Dalarnas samverkan med länets kommuner sker genom överenskommelser och forumet Regional kulturdialog. Sedan den första regionala kulturplanen år 2013 har regionen erbjudit kommunerna att skriva överenskommelser, vilket alla valde att göra under planperioden 2019-2022. I dessa dokument har särskilda samverkansområden pekats ut. Överenskommelserna är viktiga dialogverktyg och har stimulerat samtalen dels mellan kommunerna, länskultur och folkbildning, dels inom kommunens egen organisation. Region Dalarna kommer under planperioden att erbjuda kommunerna att ingå nya överenskommelser. Region Dalarna ser som sin roll att samordna dialogen med och mellan kommunerna. Dialogerna är ett viktigt forum för så väl politiker som tjänstepersoner att löpande lära om aktörernas olika perspektiv, diskutera och identifiera möjliga samverkansytor samt följa upp hur arbetet kring prioriteringarna i planen fortlöper.

Utvecklingsmöjligheter 2023-2026

Under de närmaste åren vill Region Dalarna utveckla samverkan med dalakommunerna genom att:

  • stödja utvecklandet av ett kommunalt chefsnätverk inom kulturområdet,
  • utveckla samverkan med kommuner som är värdar för länskulturinstitutioner,
  • bidra till att utveckla hållbara livsmiljöer och
  • utreda förutsättningarna för regionalt stöd i syfte att främja samverkan mellan Dalarnas kommunala musik-/kulturskolor.