Magiska Barnarkitekter Foto: Henrik Hansson

Prioriterade målgrupper

I sitt arbete med att nå ett breddat deltagande vill Region Dalarna prioritera insatser inom de tre målgrupperna barn och unga, äldre och nationella minoriteter.

De prioriterade målgrupperna är:

Barn och unga

Alla barn och unga har rätt till sina språk och uttryck för att kunna ta plats och uttrycka sig i en demokrati. Därför måste den uppväxande generationen få möta och utöva konst och kultur. Kultur ska vara en självklar del av deras vardag – oavsett bakgrund och bostadsort.’

Kultur och bildning behöver kontinuerligt identifiera och avlägsna hinder kopplade till socioekonomi och verka för ett kulturliv som omfattar hela samhället med särskilt fokus på de delar av befolkningen som lever i socioekonomisk utsatthet.

Region Dalarna vill i samverkan med länets kommuner och länskulturen fortsätta utveckla den infrastruktur som möjliggör barns och ungas rätt till konst och kultur, bland annat genom arbetet med elevkulturombud där barn och unga har inflytande och är delaktiga i beslut.

Region Dalarna vill stimulera till lärande och erfarenhetsutbyte mellan kommuner, kulturskolor och länskulturinstitutioner särskilt vad gäller kultur i skolan och Skapande skola.

Region Dalarna vill samverka med lokala aktörer för att bidra till fler öppna kreativa mötesplatser för unga.

Regionen och länskulturen ska i samverkan med kommunerna, folkbildningen och föreningslivet vara dörröppnare för barn och unga till nya kulturyttringar och möjliggöra att de blir mer delaktiga.

Äldre

Dalarna är det län i Sverige som har lägst andel invånare i arbetsför ålder i relation till övrig befolkning. En åldrande befolkning som förblir frisk och kan leva med god hälsa och livskvalitet så länge som möjligt är en angelägenhet för hela samhället. Många äldre är flitiga konsumenter av kultur och folkbildning och med sina erfarenheter och kunskaper står äldre för betydande insatser inom föreningslivet. Men inom gruppen finns även de som knappt tar del av någon kultur alls på grund av sviktande hälsa, svag privatekonomi eller isolering i hemmet. Region Dalarna vill bidra till att äldre i större omfattning kan ta del av och själva vara aktiva i länets kultur- och bildningsutbud. I samverkan med länets kommuner vill Region Dalarna verka för en rik och meningsfull fritid för äldre. Äldre är ingen homogen grupp och därför ska prioriteringarna på området präglas av en mångfald av uttryck och möjligheter.

Nationella minoriteter

De fem nationella minoriteterna judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar har lagstadgad rätt att behålla sin kultur och sitt språk. Sveriges nationella minoritetsspråk är finska, jiddisch, meänkieli och alla varianter av romani chib och samiska. Region Dalarna vill aktivt erbjuda ett kulturutbud för, med och av de nationella minoriteterna samt öka medvetenhet och kunskap i majoritetssamhället om de nationella minoriteterna i Dalarna. Region Dalarna har ett ansvar att främja och synliggöra alla fem minoriteter, men är särskilt förvaltningsområde för det samiska och finska språket. Älvdalen är förvaltningskommun för sydsamiska medan Borlänge, Ludvika och Smedjebacken är förvaltningskommuner för finska. Region Dalarna vill bidra till erfarenhetsutbyte förvaltningskommunerna emellan och med Länsstyrelsen i Dalarna och fortsätta att föra en dialog och söka samarbeten med de nationella minoriteterna.