Bostad och flytt

Bidrag kan ges till anpassning av bostad och för flyttkostnader.

Anpassning av bostad

Bostadsanpassningsbidrag kan ges till person med funktionsnedsättning som bor permanent i sin bostad och det är avsett att anpassa bostadens fasta funktioner, exempelvis hygienutrymme.

Flera villkor ska vara uppfyllda för att bostadsanpassningsbidrag ska beviljas. I Boverkets handbok för bostadsanpassningsbidrag kan du läsa mer om dessa. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag görs hos kommunen.

Flytt av hjälpmedel

Patienten/brukaren ansvarar själv för flytt av hjälpmedel och kostnader för hjälpmedel som kan tas med.

Fast monterade hjälpmedel

Flytt av fast monterade Hjälpmedel inom Dalarna, exempelvis taklyft och hörselslingor:
Patient kontaktar förskrivande enhet om man vet varifrån hjälpmedlet är beställt. Dalarnas Hjälpmedelscenter (DHC) kan annars vara behjälpliga med hänvisning utifrån vad som finns registrerat i våra Verksamhetssystem. Vid behov görs ny behovsbedömning och därefter kontaktar förskrivaren DHC, alternativt gör beställning av flytt/ny förskrivning direkt via aktuellt Verksamhetssystem. Beställande enhet betalar. I de fall patient kontaktar DHC utan att gå över förskrivande enhet hänvisas patient tillbaka för att få beställningen verkställd. DHC tar inte emot beställning direkt av patient i dessa fall.

Hjälpmedel som måste monteras isär

Om det gäller flytt av hjälpmedel inom Dalarna som måste monteras isär för att kunna flyttas exempelvis säng kontaktas Dalarnas Hjälpmedelscenter, Kundservice Borlänge för nedmontering, transport och montering i den nya bostaden. Kostnaden betalas av patienten/brukaren.

Dokument

Vilka hjälpmedel får man ta med vart? (pdf, 1 sida)
Rutin för övertagande av personligt förskrivna hjälpmedel vid flytt (SKR pdf)
Till sida med Riktlinje rehabilitering,  habilitering, hjälpmedel i Dalarna 

Region Dalarna ansvarar för personliga hjälpmedel i ordinärt boende enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3 b §.

Regionens ansvar enligt HSL omfattar personer som är bosatta inom regionen eller som är kvarskrivna. Regionerna ska bland annat erbjuda hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. Regionernas ansvar omfattar inte hjälpmedel som en kommun inom regionen ansvarar för enligt 18 b §. Regionens ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag.

Hjälpmedel enligt HSL omfattar hjälpmedel för daglig livsföring och hjälpmedel för vård och behandling. Det finns ingen fastställd definition av begreppet hjälpmedel. Varje sjukvårdshuvudman (region/landsting eller kommun) fastställer vilka enskilda produkter hälso- och sjukvården tillhandahåller som personliga hjälpmedel. Förteckning över personliga hjälpmedel som kan förskrivas i Region Dalarna finns under avsnitt "Förteckning och riktlinjer".

Ansvarsfördelningen mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarna regleras i "Rehabilitering, Habilitering och Hjälpmedel". Ansvarsfördelningen innebär i korthet att Region Dalarna ansvarar för tjänster och hjälpmedel i de boendeformer/verksamheter som omfattas av regionens hälso- och sjukvårdsansvar samt för hjälpmedel som kräver läkarkompetens för förskrivning till personer som omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Kommunalt anställd personal

I "Rehabilitering Habilitering och Hjälpmedel i Dalarnas län" har Region Dalarna och kommunerna i Dalarna träffat överenskommelse om att ansvar för hjälpmedel, som förskrivs till en enskild person, följer respektive huvudmans ansvar för hälso- och sjukvård samt kompetensprincipen. Det innebär att:

Regionen ansvarar för tjänster och hjälpmedel i de boendeformer/ verksamheter som omfattas av landstingets hälso- och sjukvårdsansvar samt för hjälpmedel som kräver läkarkompetens för förskrivning till personer som omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.Kommunen ansvarar för tjänster och hjälpmedel i de boendeformer/ verksamheter som omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar upp till och med sjuksköterskenivå. Ansvaret omfattar ej hjälpmedel som kräver läkarkompetens för förskrivning.Begreppet arbetstekniska hjälpmedel har tagits bort för den typ av produkter som kan förskrivas som personliga hjälpmedel, men som hanteras av personalen, t ex sänglyft. Även här gäller hälso- och sjukvårdsansvaret.

Det är patientens/brukarens behov som skall avgöra om ett hjälpmedel skall tillhandahållas henne eller honom, även om personen ifråga inte deltar aktivt vid användning av hjälpmedlet. Bedömningen skall grundas på patientens/ brukarens medicinska situation och personens möjlighet till delaktighet och aktivitet. Det innebär att personliga hjälpmedel förskrivs utifrån Hälso- och sjukvårdslagen och att respektive sjukvårdshuvudman ansvarar för hjälpmedel, utifrån sitt hälso- och sjukvårdsansvar. Om hjälpmedlet samtidigt har positiva effekter för personal, förskrivs det ändå som ett personligt hjälpmedel. Patientens/brukarens behov är det avgörande. Bedömningen skall dokumenteras i patientjournal.

Om bedömningen görs utifrån personalens behov av utrustning för att förebygga ohälsa så görs denna insats inom ramen för arbetsmiljölagen.

Personliga assistanser

Patienten/brukaren, ett kooperativ eller annan organisation ikläder sig ett arbetsgivaransvar och skall självständigt fullgöra de åtaganden som följer med detta ansvar. Kommunen skall dock vara patienten/brukaren behjälplig med råd och stöd i den enskildes roll som arbetsgivare om denne begär detta.

Arbetsgivaren skall se till att de personliga assistanserna blir introducerade i sina arbetsuppgifter och att de får den fortbildning som krävs för att kunna utföra assistansen på bästa möjliga sätt. Det innebär även information om de hjälpmedel som patienten/brukaren använder.

Närstående

Det finns inga specifika hjälpmedel som benämns hjälpmedel för närstående. Hjälpmedel som kan underlätta för exempelvis anhörig kan i vissa fall förskrivas som personliga hjälpmedel. Exempel på sådant hjälpmedel är ståstödstol för matning. Om hjälpmedel kan förskrivas för närstående finns angivelse om detta i riktlinje för hjälpmedlet.