Avtal och tjänstekatalog

Hjälpmedelsnämnden Dalarna är gemensam för Region Dalarna och länets 15 kommuner i syfte att samverka kring hjälpmedelsverksamheten.

Avtal

Enligt §16 i avtal för hjälpmedelsnämnden finns affärsförhållanden, kompetens och tillgänglighet reglerat i Tjänstekatalog som vid avtalets ingående är benämnd Tjänstekatalog-Hjälpmedel Dalarna.

Avtal för hjälpmedelsnämnden (pdf)
Reglemente för Hjälpmedelsnämnden (pdf)
Delegeringsbestämmelser för Hjälpmedelsnämnden (pdf)

Tjänstekatalog 

Tjänstekatalog - Hjälpmedel Dalarna  (pdf, 29 sidor)

Turlista RD-Turen_maj 2024 (pdf)

Bilaga

Bilaga Kontinenssamordningen 2023 (pdf)

Prislistor

Prislista DHC - Dalarnas kommuner och Region Dalarna 2024 (pdf)
Prislista DHC - Övriga kunder 2024 (pdf)
Prislista DHC - Privatpersoner 2024 (pdf)

Avtal hörselvård, tolk- och syncentral 

I avtal mellan regionstyrelsen och Dalarnas Hjälpmedelscenter träffas överenskommelse om spelregler för habilitering, rehabilitering, tolktjänst och hjälpmedel inom hörselvårdens och Syncentralens verksamhetsområden. Tjänstekataloger för hörselvård, syncentralens och tolkcentralens verksamhetsområden är under framtagande.

Avtal entreprenör ortopedteknisk verksamhet

Dalarnas Hjälpmedelscenter upphandlar entreprenad för utprovning, anpassning och utlämning av ortopedtekniska hjälpmedel. Avtal är tecknat med Aktiv Ortopedteknik AB.

Ansvar regionen och kommunerna

Att ansvaret för hjälpmedel, som förskrivs till en enskild person, följer kompetensprincipen och respektive huvudmans ansvar för hälso- och sjukvård. Kompetensprincipen innebär ansvar t o m sjuksköterskenivå och i detta ingår även insatser från arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Att regionen ansvarar för tjänster och personliga hjälpmedel i de boendeformer/verksamheter som omfattas av regionens hälso- och sjukvårdsansvar. Regionen ansvarar även för personliga hjälpmedel, som kräver läkarkompetens för förskrivning, till personer som omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Att kommunen ansvarar för tjänster och personliga hjälpmedel i de boendeformer/verksamheter som omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar upp till och med sjuksköterskenivå enligt kompetensprincipen. Ansvaret omfattar ej hjälpmedel som kräver läkarkompetens för förskrivning.

Kostnadsansvar

Den förskrivande verksamheten, oavsett huvudman, står för alla hjälpmedelskostnader inklusive tjänster (från t ex Dalarnas Hjälpmedelscenter) vid förskrivning. Fortsatta kostnader för hyreshjälpmedel efter vårdtidens slut bekostas av den verksamhet som har uppföljningsansvar. Undantag till denna grundprincip gäller när behov av hyreshjälpmedel (inkl tillbehör) bedöms behövas enbart efter specialiserad slutenvårdsperiod, då bekostas de av kommun eller vårdcentral direkt. Försäljningshjälpmedel bekostas av förskrivande enhet. Med fördel görs förskrivningen (beställningen) direkt från aktuell kommun eller vårdcentral.

Ansvar för hjälpmedel i daglig verksamhet

Habiliteringen i Dalarna och representanter från kommunerna i Dalarna har tillsammans tolkat ansvaret för hjälpmedel i daglig verksamhet enligt LSS på följande sätt:

"För hjälpmedel på daglig verksamhet enl LSS är grundprincipen att kommunen svarar för hjälpmedel som används i aktiviteter. Regionen, ofta Habiliteringen, svarar för behandlingshjälpmedel som ingår i en hälso- och sjukvårdsinsats. En specialistinsats från regionens habilitering är tidsbegränsad och ansvaret för hjälpmedlet inkl eventuell hyreskostnad övergår till den dagliga verksamheten när hjälpmedlet ingår i den dagliga verksamhetens aktiviteter och planering."

Hantering hjälpmedel

Inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen beslutar region och kommuner själva om regler för hjälpmedel, till exempel vilka produkter som skall betraktas som hjälpmedel och därmed kunna förskrivas till personer med funktionsnedsättningar. De lagar, förordningar och föreskrifter som gäller inom hälso- och sjukvården, gäller i tillämpliga delar även för området personliga hjälpmedel. Tillsynsmyndighet är Socialstyrelsen.

Hjälpmedel klassas som medicintekniska produkter

Alla hjälpmedel, med några få undantag, klassas som medicintekniska produkter och regleras av det medicintekniska direktivet, som bl a omfattar lagen om medicintekniska produkter. Det förekommer att produkter som förskrivs som personliga hjälpmedel inte är medicintekniska produkter, men samma författningar gäller ändock i och med att produkterna förskrivs som hjälpmedel. Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för tillverkare av medicintekniska produkter, för de medicintekniska produkterna och för specialanpassning.

Vårdgivaren (styrelse/nämnd) ska tillse att det finns en verksamhetschef enligt 29§ Hälso- och sjukvårdslagen. De uppgifter som en vårdgivare tilldelar en verksamhetschef skall dokumenteras, exempelvis ansvar för medicintekniska produkter.