Avgifter och kostnader för patient/brukare

Regionfullmäktige beslutar om avgifter. Hjälpmedel förskrivs med stöd av hälso- och sjukvårdslagen och hjälpmedel är därmed en del av hälso- och sjukvårdens samlade insatser till den enskilde.

Patientavgifter för hjälpmedel ses över

Översynen gäller avgifter som medborgare i Dalarna betalar för hjälpmedel de får
förskrivna av hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet är att utarbeta alternativa förslag med konsekvensbeskrivning som underlag för politiskt beslut om eventuella ändringar. Målet är att patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna är jämlika, behovsstyrda och kostnadnytta effektiva.
 

På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna utifrån regionplanen 2020-2022 har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört  en översyn av patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda högkostnadsskydd för hjälpmedel.
Arbetet påbörjades i januari 2020 och slutrapporterades till Hjälpmedelsnämnden i mars 2021. Dalarnas Hjälpmedelscenter fick då uppdraget att vidare utreda de tre
avgiftsalternativ som presenterades i slutrapporten. Det arbetet är i sin slutfas och beräknas vara klart i månadsskiftet september/oktober 2021.

I Dalarna får hjälpmedelsanvändare betala olika former av avgifter för lån av det behövda hjälpmedlet. Det gäller oavsett om förskrivaren finns inom regionens eller kommunernas hälso- och sjukvård.

I dag ingår enbart besöksavgiften i högkostnadsskyddet. Hjälpmedelsavgiften är av engångskaraktär, som gäller de flesta hjälpmedelsgrupper, eller av hyreskaraktär.

Översyn patientavgifter för Hjälpmedel - Delrapport

Översyn patientavgifter för Hjälpmedel - Slutrapport

Bilaga 1 Nuläge- och omvärldsbevakning

Bilaga 2 Intervjuer

Bilaga 3 Beräkningsunderlag för patientavgifter

 • Avgifter ska vara rimliga, rättvisa och skydda högkonsumenter.
 • Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården; kostnader för hjälpmedel finansieras och hanteras på samma sätt som övrig hälso- och sjukvård.
 • Personer med funktionsnedsättningar har samma rättigheter och skyldigheter som andra; egenavgift, motsvarande normalkostnaden för en produkt som används av de flesta, betalas av patienten.
 • Sjukvård på lika villkor; samma syn på hjälpmedel och besöksavgifter oavsett patientgrupp.
 • Åtgärder som kräver hälso- och sjukvårdens kompetens; produkter som inte kräver hälso- och sjukvårdspersonal för behovsbedömning och utprovning betalas av den enskilde, så kallat egenansvar.

Besöksavgift

Patient/brukare betalar besöksavgift vid besök hos/av hälso- och sjukvårdspersonal, enligt regionens beslut om avgifter inom hälso- och sjukvården. 

Besöksavgift tas inte ut när patienten/brukaren besöker verkstad eller annan av regionen anlitad serviceorganisation för reparation av förskrivet hjälpmedel. Besöksavgift tas inte heller ut vid besök hos privata friseringar för utprovning av peruk/toupé eller för utprovning av glasögon/linser hos privata optiker.

Hjälpmedelsavgift

Patienten/brukaren betalar en hjälpmedelsavgift per komplett hjälpmedel inklusive tillbehör vid första utlämnandet, sedan hjälpmedelsavgift för varje ytterligare hjälpmedel och för kompletterande tillbehör vid nya bedömningar. Hjälpmedelsavgiften ingår inte i något högkostnadsskydd.

När betalar man inte en hjälpmedelsavgift

Patient/brukare betalar inte hjälpmedelsavgift för inkontinenshjälpmedel, hjälpmedel som omfattas av maxbidraget det vill säga peruker, toupéer, glasögon och kontaktlinser, ej heller för förbrukningsartiklar och reservdelar. Patient/brukare betalar inte hjälpmedelsavgift om han/hon är inskriven i sluten vård eller avancerad hemsjukvård men däremot om det finns ett fortsatt behov av hjälpmedlet efter den inskrivna perioden. Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen hjälpmedelsavgift.

Egenavgift

Egenavgift, motsvarande normalkostnaden för en produkt som används av de flesta, betalas av patienten/ brukaren. Avgiften ingår inte i landstingets högkostnadsskydd. Egenavgift återbetalas inte till patienten/ brukaren om hjälpmedlet återlämnas.

Patienten/brukaren betalar sjukresa enligt regionens regler för sjukresa. Vad gäller vid utprovning och reparation av hjälpmedel? Grunden för sjukreseersättning är alltid om åtgärden definieras som ett led i sjukvården. Resa till och från hälso- och sjukvården för utprovning, anpassning och uppföljning av hjälpmedel ersätts som sjukresa. Resan skall vara föranledd av en kallelse (muntlig eller skriftlig) eller att patienten/ brukaren besöker sjukvården för akut åtgärd. Motsvarande gäller för enhet, med vilken regionen har avtal för tillhandhållande och reparation av förskrivna personliga hjälpmedel, exempelvis Ortopedtekniska verkstaden.

Vid följande tillfällen utgår ingen sjukresa:

 • Resa till och från privata friseringar
 • Resa till och från privata optiker
 • Resa till och från sjukvården för hämtning eller återlämning av hjälpmedel
 • Resa till och från sjukvården för köp av hjälpmedel med egenansvar eller reservdelar
 • Resa till och från sjukvården för åtgärder som betalas av patienten/ brukaren själv, exempelvis resa till Hjälpmedelscentralen för byte av däck och slang

Om patienten/brukaren önskar exempelvis en annan färg på hjälpmedlet än vad som ingår i landstingets bassortiment, betalar patienten/brukaren en hanteringskostnad á 1000 kr + den mellanskillnad som blir mellan hjälpmedel i bassortiment och valt hjälpmedel. Moms tillkommer. Erlagda kostnader återbetalas inte när hjälpmedlet återlämnas.

Med förbrukningsdelar menas delar till förskrivna personliga hjälpmedel, som fortlöpande behöver förnyas.

Patienten/brukaren betalar vardagliga förbrukningsdelar som inte kräver särskild teknisk kompetens för byte. Om patienten/brukaren vill ha hjälp med byte tillkommer arbetskostnad.

Patienten/brukaren betalar moms. Undantag från denna regel är däck och slang till eldriven och manuell rullstol som är momsfritt.

Exempel på förbrukningsdelar:

 • Batterier, t ex till TENS, hörapparater, optik, dator etc. Barn 0–18 år erhåller gratis batterier till hörapparater.
 • Däck och slang inkl ev arbetskostnad för byte, t ex för edriven rullstol, manuell rullstol, rollator, cykel
 • Elektroder, gel, kablar till TENS
 • Glödlampor och lysrör till optik etc
 • Madrasser standard till säng

Den som lånar hjälpmedel uppmanas ta kontakt med sitt försäkringsbolag för att förvissa sig om att hemförsäkringen täcker lånade hjälpmedel eller för att teckna särskild försäkring. Försäkringspremie och självrisk betalas av patienten/ brukaren.

Patienten/brukaren ersätter Region Dalarna för hjälpmedel som skadas, tappas bort, stjäls eller som förstörs utöver normal förslitning. Ersättning betalas innan nytt hjälpmedel erhålls. Undantag från förskottsbetalning kan göras om särskilda skäl föreligger.

För ytterligare information se dokument "Hjälpmedelsanvändarens ersättningsskyldighet".

 

Region Dalarna lämnar ingen ekonomisk ersättning för merkostnader som kan uppkomma i samband med användning/innehav av hjälpmedel, exempelvis ökade elkostnader på grund av syrgaskoncentrator, slitage på golv och kostnader för internetanslutning.

Vid betydande merkostnader bör patienten/brukaren undersöka möjligheten att söka Handikappersättning via Försäkringskassan.

Patienten/brukaren betalar för enkla och vardagliga tillbehör som inte har en avgörande betydelse för patientsäkerhet, behandling eller delaktighet. Patienten/brukaren bestämmer själv om de vill köpa tillbehören eller ej.

Moms betalas alltid av patienten/brukaren.

Exempel på tillbehör:

 • Schampo, hårborste och perukstock till peruk och toupé
 • Korg och stänkskydd till rullator

Produkter som inte kräver hälso- och sjukvårdspersonal för behovsbedömning och utprovning, betalas av patienten/brukaren. En egenansvarsprodukt är ett hjälpmedel som regionen där man bor rekommenderar men inte bekostar. För att köpa egenansvarsprodukter hänvisas till att besöka någon av regionens hjälpmedelsbutiker i Borlänge, Falun och Mora.

Prislista produkter med egenansvar (pdf, 3 sidor)

 

För TENS tillämpas schablonbelopp efter avslutad behandling enligt följande: Om patienten/ brukaren önskar behålla stimulator efter avslutad behandlingsperiod på 3 månader, betalar patienten/ brukaren ett schablonbelopp á 1000 kr (ej moms) för stimulatorn. Stimulatorn blir patienten/ brukarens egendom. Undantag barn och ungdom med habiliteringsinsatser där TENS kan förskrivas för fortlöpande behandling.

Dela:

Hade du nytta av informationen?