Särskild boendeform och dagverksamhet

Kommunen är enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 18 §) skyldig att erbjuda hälso- och sjukvård åt den som bor i särskild boendeform eller vistas i kommunens dagverksamhet.

Kommunen ska i samband med sådan hälso- och sjukvård även erbjuda habilitering, rehabilitering, hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar och förbrukningsartiklar som behövs för inkontinens. Ansvaret omfattar insatser till och med sjuksköterskenivå, det vill säga läkarinsatser är ett ansvar för regionen (18 § 4 st HSL).

MAS:ens ansvar

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är den person som har ansvar för kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården, vilken omfattar habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. I vissa kommuner finns även medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR.

Ansvar mellan kommuner och regioner

För att klargöra fördelningen av ansvaret för hälso- och sjukvården mellan kommuner och regioner se; Så styrs sjukvården i Sverige

Ansvarsfördelningen mellan kommunerna i Dalarna och Region Dalarna regleras i "Rehabilitering, Habilitering och Hjälpmedel". Ansvarsfördelningen innebär i korthet att kommunen ansvarar för tjänster och hjälpmedel i de boendeformer/verksamheter som omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar upp till och med sjuksköterskenivå. Ansvaret omfattar ej personliga hjälpmedel som kräver läkarkompetens för förskrivning.