Barn- och skolomsorg enligt LSS

Verksamheten ska vara inredd och utrustad så att miljön motsvarar behoven hos dem som vistas där. Den som driver verksamheten ansvarar för utrustning och pedagogiska hjälpmedel.

Görs bedömningen att barnet har behov av individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel, förskrivs det som personligt hjälpmedel inom ramen för landstingets hälso- och sjukvårdsansvar. Kravet på grundutrustning skall vara uppfyllt innan ett personligt hjälpmedel förskrivs.

Skolhuvudmannens ansvar

Det är skolhuvudmannens ansvar att eleven kan tillgodogöra sig undervisningen. I detta ansvar ingår tillhandahållande av läromedel, pedagogiska hjälpmedel, grundutrustning samt anpassning av lokaler.

Skolhuvudmannen ansvarar för produkter som huvudsakligen är kunskapsbärande, som kan användas av flera elever, som inte behöver någon omfattande individuell anpassning eller som utan större svårigheter kan anpassas till andra elever.

I skolor och särskilda undervisningsgrupper (exempelvis undervisningsgrupper för barn med Aspberger, RH, ADHD eller hörselskadade) där man regelbundet undervisar elever med funktionsnedsättningar skall miljön vara utformad och utrustad utifrån elevernas behov, vilket är skolhuvudmannens ansvar.

Personliga hjälpmedel

Personliga hjälpmedel är i huvudsak kompenserande, är utprovade och särskilt anpassade till patienten/brukaren och kan inte utan omfattande åtgärder användas av någon annan.

Följande skolformer omfattas av landstingets hälso- och sjukvårdsansvar vad gäller personliga hjälpmedel för elever med funktionsnedsättningar:

  • grundskola, inklusive särskola och specialskola
  • gymnasieskola
  • högskola/universitet
  • statlig och kommunal vuxenutbildning

Det gör ingen skillnad om skolan drivs som fristående skola.

Kravet på grundutrustning skall vara uppfyllt innan ett personligt hjälpmedel förskrivs.

Endast ett (1) hjälpmedel kan förskrivas. Om det krävs dubbelutrustning svarar skolan för extra hjälpmedel. Fast monterade hjälpmedel bör undvikas och istället bör flexibla alternativ väljas.

Utbildning av personal

Skolan svarar för utbildning som lärare, elevassistent och resursperson behöver för att stödja eleven i undervisningssituationen, vid användning av förskrivet personligt hjälpmedel.

Handhavandeinformation för patient/brukare och kringpersoner

Regionen svarar för handhavandeinformation till patient/brukare och kringpersoner, i samband med inträning av hjälpmedlet.

Om det behövs upprepade tillfällen för handhavandeinformation, beroende på exempelvis personalomsättning, svarar skolan för dessa kostnader.

Hjälpmedel som förstörs, stjäls eller förkommer

Nytt hjälpmedel kan inte förskrivas om hjälpmedlet förstörs, stjäls eller förkommer på annat sätt. I dessa fall blir patienten/ brukaren ersättningsskyldig innan nytt hjälpmedel kan förskrivas. Förskrivaren skall därför diskutera med skolan om förvaring av stöldbegärliga hjälpmedel, under den tid patienten/ brukaren inte själv kan ha uppsikt över dessa.

Även om skolan inte har något direkt ansvar för personliga hjälpmedel, bör det ligga i skolans intresse att patienten/ brukaren kan förvara det personliga hjälpmedlet på ett säkert sätt.