Märkning av prov

Här beskriver vi arbetssättet för att korrekt märka provkärl.

Provkärl (rör, flaskor, burkar, utstryksglas, mm) ska i normalfall märkas före och kontrolleras vid provtagning.

Om det finns hinder för detta ska provkärlet märkas i direkt anslutning till provtagningen, innan man lämnar patienten. Vid märkning med streckkod måste etiketten vara rätt placerad för att avläsning ska kunna ske maskinellt.

Etikett från journalsystemet används vid elektronisk analysbeställning inom Region Dalarna.

Vid eventuell analysbeställning på pappersremiss till laboratorierna inom LmD ska prov märkas med streckkodsetikett för patient-ID, remiss med streckkodsetikett för patient-ID, beställare och svarsmottagare.

Placering av etiketter på blodrör, preparatrör och odlingsflaskor

Den ökade automatiseringen och datoriseringen av provregistrering, analys/undersökning och svarsrapportering vid Laboratoriemedicin Dalarna har som syfte att ge snabbare analysresultat och ökad patientsäkerhet.

Detta ställer större krav på märkning av prover som lämnas in för att dessa ska kunna registreras vid ankomst och avläsas korrekt i analysinstrument.

Sätt endast en etikett på varje rör!

Felaktig märkning ger som följd en fördröjning av provsvar eftersom provet måste hanteras flera gånger i systemet och patientsäkerheten äventyras om etiketter måste lossas från provkärlet och placeras om.

Förtydligande om placering av etiketter på blodrör

Se instruktionsfilm (1,30 min)

Det är viktigt att säkerställa att hela etiketten är synlig för streckkodsläsare. Placera streckkodsetiketten i rörets längsriktning, rakt och ca 2mm under rörets propp. Undvik att etiketten hamnar snett på röret.

Det är också viktigt att blodrörets innehåll är synligt för laboratoriepersonalen. Lämna därför en spalt som inte är täckt av etiketten. Om etiketten placeras ovanpå rörets befintliga etikett (kant i kant) blir det en lagom spalt.

Tre stycken blodrör med korrekt placering av etiketter

Korrekt placering av etiketter på blodrör.

Humant papillomvirus PCR/Cervixcytologi vätskebaserad

Placering av etikett

Streckkodsetiketten placeras i burkens längdriktning. Täck ej över det frostade fönstret där vätskenivån syns.

Blododlingsflaskor 

Märkta blododlingsflaskor

Streckkodsetiketten med prov-ID placeras i flaskans längdriktning. Markering finns för lämplig placering. Obs! Lämna QR-kod och utgångsdatum väl synligt. Etiketterna ska vara fria från veck, rynkor eller andra skador. Skriv ej på etiketterna, information till laboratoriet skrivs i den elektroniska beställningen.

Urinodling

Märkt urinodlingsrör

Streckkodsetiketten med prov-ID placeras i rörets längdriktning. 

Sår-, svalg- och nasofarynxodling

Märkning av provrör för Sår-, svalg- och nasofarynxodling

Streckkodsetiketten med prov-ID placeras i rörets längdriktning.

Klamydia-Gonorré PCR/Mycoplasma genitalium PCR

Rör med streckodsetiketter

Streckkodsetiketten med prov-ID placeras i rörets längdriktning.

Faecesodling/Clostridioides difficile/Kalprotektin

Streckkodsetiketten med prov-ID placeras i rörets/burkens längdriktning.

Sputum allmänodling

Streckkodsetiketten med prov-ID placeras på undersidan av provtagningskärlet.