Allmänna anvisningar vid provtagning

På dessa sidor finns information om:

Analysprioritet och svarstider - Om analyser/undersökningar går att beställa akut och hur snabbt man kan räkna med att få svar.

Antibiotikaresistens - Sammanställning av det lokala antibiotikaresistensläget i Dalarna 

Biobank - Vad som gäller för prover som sparas i regionens biobanker, t ex tillfråga patienten om samtycke.

Blodsmitta - Nya föreskrifter finns från Arbetsmiljöverket vid hantering av prover med konstaterad blodsmitta.

Doseringstabell antibiotika - Resistenskategoriseringen för antibiotika enligt SIR-systemet är baserad på doseringarna i tabellen.

Förkortningar - Laboratoriemedicin använder många förkortningar, både för provmaterial och enheter i svaren.

Förvaring och transport av prov - Om prover behöver skickas till LmD eller till laboratorier utanför länet är det viktigt hur de förvaras och transporteras.

Isbad - Arbetssättet för att ta prover på isbad.

Laboratorier i Sverige - Länkar till laboratorier i Sverige

Märkning av prov - Här beskriver vi arbetssättet för att korrekt märka provkärl

Obduktion - Information om bårhus och uttagning av implantat, t.ex. pacemaker.

Patientinstruktioner - Instruktioner att lämna till patienter som själva ska ta prover samt instruktioner för vårdpersonal

Patientsäkerhet - ID-kontroll inför provtagning, godkända ID-nummer och kodning av prover.

Preanalytiska faktorer - Vad kan påverka provet så att analysresultatet inte ger säker vägledning för behandling och uppföljning av patientens sjukdomstillstånd?

Stickskada eller annan händelse med risk för blodsmitta, åtgärder - Riktlinjer från Smittskydd/Vårdhygien.