Vårdval Dalarna

Här finns information kring uppdrag enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Under varje vårdval finns förfrågningsunderlag, avtal och bilagor.

Vårdval BUP

Den 1 februari 2022 startade Region Dalarna ett nytt vårdvalssystem inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i öppenvård (BUP). Barn och ungdomar har nu rätt att välja privat eller offentlig vårdgivare för sin vård inom psykiatri.

Vårdval BUP

Vårdval Primärvård

Sedan 2010 är det obligatoriskt för regionen att erbjuda ett vårdvalssystem inom primärvården, vilket innebär att medborgaren har rätt att välja vårdcentral, privat eller offentlig.

Vårdval Primärvård

Vårdval Tandvård barn och ungdom

Regionen har enligt lag ansvar att erbjuda barn, ungdomar och unga vuxna regelbunden och fullständig tandvård. Vården ska tillgodose patientens behov av trygghet och vara lättillgänglig.

Vårdval Tandvård

Tandvårdsstöd

Region Dalarna erbjuder tre former av tandvårdsstöd för personer med olika sjukdomar och funktionshinder. Stöden kallas N-tandvård, F-tandvård och S-tandvård.

Tandvårdsstöd