Urinprover

Här finns information om urinsamling, urinprov (stickprov, kastat) och urinodling.

Urinsamling

Vid samling av urin under ett dygn eller delar av ett dygn skall godkänd urindunk användas. Behållare som använts till annat, t ex tomma PET-flaskor, får inte användas för urinsamling även om de är rengjorda. Rester av det ursprungliga innehållet, eller rester av rengöringsmedel, i använda, rengjorda kärl kan finnas kvar utan att det syns. Dessa rester stör analysen av aktuellt urinprov, med felaktigt provresultat som följd, vilket påverkar patientens behandling.

  1. Vid tidsbunden urinsamling inleder patienten uppsamlingsperioden med att tömma blåsan. Denna urin tillvaratas inte. Notera tidpunkten.
  2. Därefter samlar patienten all urin i kärl enligt provtagningsanvisningarna.
  3. Samlingen avslutas med att patienten tömmer blåsan och denna urin tas med i kärlet. Notera tidpunkten.

Samlingskärlet förvaras i kyl under urinsamlingsperioden.

  • Missar man någon portion måste urinsamlingen göras om från början.

Instruktion till patienter, för urinsamling, finns att skriva ut från sidan Patientinstruktioner Laboratoriemedicin

Blandning, mätning av urinmängd

Om mer än ett kärl åtgår blandas urinen väl i ett större kärl.

  • Mät urinen till närmaste 50 mL. Ange mängden och tidsintervallet, samt eventuellt patientens längd och vikt, på angiven plats i TakeCare eller på pappersremiss. I provtagningsanvisningarna finns angivet hur stor del av urinmängden, som ska lämnas till laboratoriet.

Urinprov, stickprov, kastat

Kastade urinprover skall uppsamlas i nytt engångskärl av plast och överföras till godkända urinrör. Använda syltburkar och liknande får inte användas till urinprov även om de är rengjorda. Rester av det ursprungliga innehållet, eller rester av rengöringsmedel, i använda, rengjorda kärl kan finnas kvar utan att det syns. Dessa rester stör analysen av aktuellt urinprov, med felaktigt provresultat som följd vilket påverkar patientens behandling.

Mittportion

Se till att det provtagningskärl (bägare av plast) som används är märkt med etikett med namn och personnummer!

Kvinnor: För isär blygdläpparna.

Män: Drag tillbaka förhuden.

Börja kissa och låt den första urinen rinna ner i toaletten. För sedan in bägaren i urinstrålen och ta provet. Ta därefter bort bägaren, så att den sista skvätten urin inte kommer med i provet.

Instruktion till patienter, för stickprov urin, finns att skriva ut från Patientinstruktioner Laboratoriemedicin.

Viktigt att provet skickas till laboratoriet i Urinrör vakuum 7 mL!

Urinodling

Kastat prov

Patienten skall helst inte ha kastat vatten på minst fyra timmar. Om kortare blåstid anges detta på remissen.

Kvinnor: Håll isär blygdläpparna och torka eventuellt av urinrörsmynningen framifrån och bakåt med torr kompress. Vid blödning eller flytning bör en tampong föras upp i slidan.

Män: För tillbaka förhuden före provtagning.

Provet tas i en plastbägare i slutet av urineringen för att så mycket som möjligt av uretrafloran ska sköljas bort. Urinen överförs sedan till ett sterilt plaströr. Röret fylls till ca tre fjärdedelar.

Patientanvisningar finns att skriva ut från Laboratoriemedicins webbsidor på Intranät och Internet.

Urinuppsamlingspåse, spädbarn: Efter tvätt fästes påsen på barnet. Se till barnet var 15e minut, så att urinen ej står kvar i påsen utan snarast förs över till sterilt rör. Om barnet inte har kissat upprepas tvättningen och påsen byts ut. Det är lätt att få med ovidkommande bakterier i påsurin, varför blåspunktion bör övervägas.

Blåspunktion: Provet tas genom suprapubisk aspiration och är som regel fritt från bakteriekontamination.

KAD: Stäng av slangen till urinuppsamlingspåsen 1/2 - 1 tim före provtagning. Tvätta katetern med 70% sprit och punktera med spruta nedanför förgreningsstället. För över urinen till sterilt rör. Alternativt följs katetertillverkarens rekommendationer för provtagning.

Uridom: Prov tas i samband med byte av uridom. Efter tvättning och torkning av penis får ett par mL urin droppa ner i ett sterilt rör.

Sängliggande patient: Gör bäckentvätt och torka torrt. På kvinnor placeras en tork i slidan. Låt patienten kasta vatten i nydesinfekterat bäcken. Urinen förs omedelbart över i ett sterilt rör.