Försäkringsmedicin

Försäkringsmedicin handlar om sambandet mellan samhälle, sjukdom och försäkring. Bland annat om rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen, om intyg och ersättningar.

Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde som kombinerar de båda disciplinerna medicin och juridik. Sjukskrivning är den vanligast förekommande försäkringsmedicinska åtgärden inom hälso- och sjukvården, men kunskapsområdet omfattar alla former av försäkringar som har sin grund i sjukdom eller skada.

Nationellt programområde

De senaste åren har försäkringsmedicin fått större uppmärksamhet inom hälso- och sjukvården och ingår även som ett nationellt programområde inom regionernas system för kunskapsstyrning. Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering. Socialstyrelsen betonar i kunskapsstödet att en sjukskrivning behöver vara kvalitetssäker, patientsäker och jämlik med samma krav på vetenskap och beprövad erfarenhet som övrig hälso- och sjukvård. Sjukskrivning ska vara en aktiv åtgärd och ses som en integrerad del av vård, behandling och rehabilitering.

Flera aktörer i samverkan

Hälso- och sjukvården behöver ibland samverka med andra aktörer för att underlätta patientens återgång till arbete eller inträde i arbetslivet. Det är viktigt att hälso- och sjukvården, patienten och de andra aktörerna vet vilka roller och uppdrag respektive aktör har och när de behöver involveras. De vanligaste samverkansaktörerna är arbetsgivaren, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt kommunens socialtjänst. För en fungerande samverkan behövs effektiva kommunikationsvägar mellan patient, hälso och sjukvård och övriga aktörer.

Kontakt

Maria NordqvistSamordnare/processledare för sjukskrivnings- och rehabprocessen

Telefon: 072-507 62 60
E-post: maria.nordqvist@regiondalarna.se