Nationella taxan - privata fysioterapeuter & läkare

I Region Dalarna finns privata läkare och sjukgymnaster/fysioterapeuter som verkar i enlighet med Lag om läkarvårdsersättning respektive Lag om ersättning för fysioterapi. Patienten söker öppen vård hos dessa vårdgivare på samma villkor och till samma avgifter som vid mottagningar i regionens regi.

Nationella taxan regleras av

  • Lagen och förordningen om läkarvårdsersättning (LOL, FOL)
  • Lagen och förordningen om ersättning för fysioterapi (LOF, FOF)

Lagstiftningen reglerar Region Dalarnas ansvar gentemot läkarna och fysioterapeuterna samt läkarnas och fysioterapeuternas skyldigheter avseende legitimation, utförd vård och verksamhetsuppföljning. Vårdvalsenheten är den enhet i Region Dalarna som har uppföljningsansvar. Årligen görs en uppföljningsrapport som publiceras på denna sida. 

Förteckning privata vårdgivare

Utredningen om nationella taxan publicerad

Socialdepartementet har skickat utredningen "Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd" på remiss. Svarsdatum är senast den 10 nov 2023.

Promemorian - Ds 2023:23 - finns på regeringens webbplats.

Fysioterapi - LOF

Här finns information för dig som avser bedriva alternativt bedriver verksamhet enligt LOF.

Läs mer om Fysioterapi - LOF

Läkare - LOL

Här finns information för dig som avser bedriva alternativt bedriver verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning - LOL.

Läs mer om Läkare - LOL

Här hittar du vanliga frågor och svar om ersättningsetablering

Om en läkare eller fysioterapeut som verkar enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) eller Lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) vill överlåta sin verksamhet kan läkaren eller fysioterapeuten i samband med detta säga upp sin rätt till ersättning enligt den nationella taxan. Det gör det möjligt för den som övertar verksamheten att få rätt till ersättning genom att teckna ett samverkansavtal med regionen. Begreppet "ersättningsetablering" innebär att rätten till ersättning övergår från säljaren till köparen.

Du kontaktar upphandlingen på Region Dalarna via e-post så hjälper de dig vidare.

E-post

upphandling@regiondalarna.se 

Om du önskar avsluta din etablering, men inte vill sälja den, använder du blanketten 'Uppsägning av rätten till ersättning. Fyll i fältet ”Annan anledning än överlåtelse av verksamhet”.

Blankett

Uppsägning av rätten till ersättning (pdf, 2 sidor)

Av regionens annons (ansökningsinbjudan) ska det framgå uppgifter om den verksamhet som ska överlåtas, exempelvis information om eventuella inventarier, lokal eller övrigt. Här finns också information om de villkor som ska gälla för det samverkansavtal som ska träffas med den övertagande läkaren eller fysioterapeuten, samt de krav som en sökande ska uppfylla för att ingå samverkansavtal.

En ansökningsinbjudan anger också vilket kriterium som regionen ska tillämpa vid valet av sökande, beskrivning om hur en ansökan ska se ut samt information om vilken dag som ansökan senast ska ha kommit in till regionen.

Regionen har i uppgift att genomföra processen med att under sekretess ta fram den sökande som uppfyller fastställda villkor och som erbjuder det högsta priset på en verksamhet.

Nej, det går inte.

När regionen tagit emot en anmälan om ersättningsetablering sker den administrativa processen i ett antal steg. När en komplett anmälan om försäljning har lämnats in tar det cirka 3 månader till ett nytt avtal kan tecknas.

Det står vårdgivaren fritt att annonsera ut sin avsikt att sälja verksamheten, exempelvis i tidningar och tidskrifter. I annonsen ska framgå att anbud lämnas till Region Dalarna enligt fastställda rutiner. Kostnader för annonsering svarar vårdgivaren själv för.

Nej, vid ett ansökningsförfarande rörande ersättningsetablering gäller absolut sekretess. Detta innebär att uppgifter som rör en ansökan inte får lämnas ut till annan än den som inlämnat ansökan.

Säljaren har rätt att fram till dess att det nya samverkansavtalet har ingåtts återkalla sin anmälan. Regionen får i sådant fall fatta ett beslut att avskriva ärendet.

Sista besöksfil skickas till Region Dalarna senast två veckor efter att etableringen överlåtits till ny vårdgivare. Därefter finns ingen rätt att kräva ytterligare ersättning från Region Dalarna.

Du behöver även se till att verksamhetens patientjournaler tas om hand enligt Socialstyrelsens föreskrifter 8 kap. 1 § HSLF-FS 2016:40. Vid nedläggning av verksamhet ska:

  • Journalerna arkiveras enligt de regler som gäller för att bevara journalhandlingar.
  • Patienter och närstående fortsatt kunna begära att få ta del av patientjournaler.
  • Om vårdgivaren inte kan ta hand om journalerna kan vårdgivaren ansöka hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för omhändertagande av patientjournalerna enligt 9 kap. 1§ patientdatalagen (2008:355).
  • Om vårdgivaren ansöker om omhändertagande av patientjournalerna ska följande uppgifter skickas in till IVO: vårdgivarens kontaktuppgifter, beskrivning av orsak till omhändertagandet, antal journaler och media. För mer information och ansökan kontakta IVO (ivo.se).

Nej, anbud kan endast läggas av en fysisk person.

Annonseringen avseende ersättningsetableringar kommer att ske på e-Avrop. I varje publicerad ansökningsinbjudan finns uppgifter om var sökanden ska lämna sin ansökan.

Extern länk

e-Avrop Region Dalarna

Verksamheten får inte flyttas till annan ort utan ansökan till regionen. Det går dock bra att flytta verksamheten inom aktuell ort.

Ja, du som köpare är bunden av den ansökan som du lämnat in. I detta omfattas även det pris som du lämnat i ansökan. Du har dock rätt att dra tillbaka din ansökan innan tidsfristen för inlämnande av en ansökan har gått ut. Av ansökningsinbjudan kommer det att framgå under vilken period som en ansökan kommer att vara bindande.

Av den ansökningsinbjudan som offentliggörs på regionens hemsida kommer säljarens kontaktuppgifter att framgå.

Du övertar överlåtarens kvarvarande ersättningstak för kvarvarande tiden av året. Ett ersättningstak räknas alltid per kalenderår.

För att få teckna ett samverkansavtal måste du som först säga upp en eventuella anställning i någon region.

  • Samverkansavtal får inte tecknas om du är verksam inom ramen för ett valfrihetssystem. 
  • Du kan nekas att teckna samverkansavtal om du är försatt i eller föremål för ansökan om konkurs. Detta gäller även andra liknande förfaranden som tvångslikvidation, ackord, inställda betalningar eller om näringsförbud finns. Andra skäl som hindrar samverkansavtal är om du inte fullgjort betalningar av skatt och socialförsäkringsavgifter. Att lämna felaktiga upplysningar eller att låta bli att lämna begärda upplysningar kan också innebära uteslutning vid anbudsutvärderingen.
  • Du kan också uteslutas om du är dömd för brott inom din yrkesutövning, eller om Region Dalarna kan visa att du gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i din yrkesutövning.

Ett samverkansavtal kommer att tecknas med köparen när rätten till ersättning enligt lagen sägs upp av säljaren samt en vidimerad kopia av aktuellt köpekontrakt lämnas till regionen.

Av samverkansavtalet som sluts mellan köparen och regionen kommer det bland annat att framgå när avtalet äger giltighet.

Vårdvalsenheten Region Dalarna

E-post: vardval.primarvard@regiondalarna.se
Adress: Vårdval Primärvård, Box 712, 791 29 FALUN