Läkare - LOL

Här finns information för dig som avser bedriva alternativt bedriver verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning - LOL. Här får du exempel på vad du behöver känna till kring lagar, regler och riktlinjer. Här finns också blanketter och kontaktuppgifter.

Läkare med viss specialistkompetens kan bedriva privat verksamhet enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL. 

Lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (riksdagen.se)

Verksamheten finansieras av den region läkare verkar inom. Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av Socialdepartementet vilken framgår av förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning, FOL.

Förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning (riksdagen.se)

Försäkring

Du som är vårdgivare måste enligt patientskadelagen (SFS 1996:799) teckna en patientskadeförsäkring. Du kan utöver detta behöva en ansvarsförsäkring.

Heltidskrav

I aktuella lagar (LOL/LOF) anges att verksamheten ska bedrivas på heltid. En fysioterapeut/läkare anses som heltidsverksam om han eller hon arbetar minst 35 timmar per vecka i genomsnitt eller har arbetat minst denna tid någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren. Således är du skyldig att arbeta heltid på din etablering. De möjligheter till ledighet som lagen medger återfinns i densamma.

Att heltidskravet är uppfyllt är en förutsättning för att du ska kunna bedriva din verksamhet och i en framtid kunna sälja din etablering. Med andra ord, om kravet ej uppfylls, kommer din verksamhet att stängas utan möjlighet till försäljning.

Informationshantering och journalföring

Vårdgivare på nationella taxan ansvarar självständigt för sin journalföring och sin informationssäkerhet. Du som vårdgivare ska på begäran kunna lämna upplysningar och visa upp patientjournaler eller övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av en patient för kontroll av begärd ersättning. Journaler utgör också underlag för fakturerad vård.

Införda anteckningar ska kunna ge stöd inte bara för att besöket ägt rum utan också för fakturerad ersättningsnivå. Detta gäller särskilt i de fall en högre ersättning begärs för en särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärd.

Regelverket om journalföring återfinns i:

Kvalitetsarbete

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 beskriver vilka krav som ställs inom detta område avseende din verksamhet.

Materialet går att hämta på Socialstyrelsens webbplats

Medicinska riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som verksamheter i vård och omsorg rekommenderas följa,

Nationella riktlinjer - Socialstyrelsen

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsinnehåll.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år ska alla vårdgivare enligt Patientsäkerhetslag (2010:659) §10 skriva en patientsäkerhetsberättelse. Mallar för att kunna skriva en patientsäkerhetsberättelse finns på SKR:s hemsida.

Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården men även hur patienters och närståendes synpunkter på patientsäkerheten har hanterats. Berättelsen ska också redogöra för de resultat som uppnåtts under föregående år. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år och ska kunna uppvisas vid exempelvis uppföljningsmöte.

Patientsäkerhetsberättelse | SKR

Registrera verksamheten – Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Registrera din verksamhet i vårdgivarregistret

Du som vårdgivare ska innan din verksamhet startar se till att verksamheten är registrerad i vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård- och omsorg (IVO).

Alla som driver en hälso- och sjukvårdsverksamhet som står under IVO:s tillsyn är skyldiga att anmäla verksamheten till IVO enligt patientsäkerhetslagen.

Verksamhetsredovisning

En redovisning med bland annat uppgifter om mottagningens verksamhet, medicinteknisk utrustning samt om utförda vårdåtgärder och antal patientbesök ska enligt lag lämnas årligen till Region Dalarna senast 28 januari. Vi skickar i god tid ut en mall för verksamhetsredovisning via mail.

Regler för lokaler

För att förhindra spridning av smitta måste din lokal vara lämpad för din verksamhet och du ska ha bra rutiner för hygien och rengöring av utrustning. Du måste anmäla till miljöförvaltningen i din kommun att du ämnar starta verksamhet.

Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering. Bristande tillgänglighet är en av dessa. Det åligger verksamhetsansvarig att säkerställa att en person med funktionsnedsättning ska kunna ta del av den aktuella verksamheten, även om det inte kan ske på exakt samma sätt som för andra.

Kraven för fysisk tillgänglighet finns att läsa i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:5).

Här finner du vanliga frågor och svar avseende att bedriva verksamhet enligt nedanstående lagar och förordningar.

  • Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning
  • Förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Ledighet

Kan jag vara ledig på deltid för till exempel studier?

Ja, om orsaken är någon av de anledningar som beskrivs i lagen och du styrker din ledighet med dokument/intyg.

Kan jag ansöka om att ha vikarie?

Ja enligt LOL och LOF §10 kan man i vissa fall ansöka om vikarie. Ansökan ska skickas in till Region Dalarna senast tre veckor innan vikariatet avses påbörjas. Till ansökan ska dokumentation som styrker rätten till vikariat samt bevis om vikariens kompetens enligt särskilt formulär bifogas.

Kan jag frångå kravet på heltidsverksamhet?

Nej, du kan inte frångå kravet i lagen men du kan ansöka om ledighet utifrån de skäl som anges i samma lag.

Får jag arbeta som vikarie hos annan vårdgivare?

Nej, vårdgivare med vårdavtal enligt LOU eller LOV samt vårdgivare i ”egen regi” får inte i sin verksamhet anlita vårdgivare som är verksamma enligt LOL och LOF. Detta finns beskrivet i lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för fysioterapi 5 e §.

En förutsättning för att arbeta hos annan vårdgivare är att du säger upp din rätt till etablering.

Kvalitets- och ledningssystem

Var kan jag hitta information om hur jag ska arbeta med systematiskt kvalitetsarbete?

Titta i anvisningarna i SOSFS 2011:9.

Måste jag som är verksam inom denna lag skriva patientsäkerhetsberättelse varje år?

Ja.

Har Region Dalarna rätt att följa upp vårdgivarens verksamhet?

Ja, detta kan ske i enlighet med gällande lagstiftning.

Ska jag lämna någon verksamhetsuppföljning och hur går det i så fall till?

Ja, du ska årligen till Region Dalarna lämna en redovisning enligt den mall som skickas via mail vid årets slut.

Administration

Kan jag ansluta mig till Region Dalarnas journal?

Nej. Vårdgivare på nationella taxan ansvarar självständigt för sin journalföring och sin informationssäkerhet. Vi hänvisar till patientdatalagen och socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2016:40 för kravställning på IT-system och på informationssäkerhet.

Hur funderar det med eTjänstekort?

Vårdgivare på Nationella Taxan i Region Dalarna får själva bekosta eTjänstekort. Du tar själv kontakt och beställer detta via svensk e-identitet. Kostnaden står du för själv.

Kan jag ansluta mig till eFrikort?

Region Dalarna använder sig av e-frikort, en digital registrering av högkostnadsgrundande avgifter. I webbapplikationen kan vårdgivare på Nationella Taxan, efter att ha tecknat anslutningsavtal, logga in och registrera patientavgifter samt se om patient har frikort. Tjänsten kräver eTjänstekort som du bekostar själv.

Malin EricssonEkonomisekreterare Nationella taxan

Telefon: 0226-49 64 64
E-post: malin.ericsson@regiondalarna.se

Victoria HildingssonVerksamhetsutvecklare

Telefon: 072-148 03 67
E-post: vardval.primarvard@regiondalarna.se

Gustav SöderströmUtredare

Telefon: 076-258 09 76
E-post: vardval.primarvard@regiondalarna.se

UpphandlingsavdelningenFörsäljning av etablering

E-post: upphandling@regiondalarna.se

Vårdvalsenheten Region Dalarna

E-post: vardval.primarvard@regiondalarna.se
Adress: Vårdval Primärvård, Box 712, 791 29 FALUN