God och nära vård Dalarna

Omställningen till en God och nära vård pågår runt om i Sverige, och även här i Dalarna pågår en resa. Den goda och nära vården behöver växa fram tillsammans i samverkan.

Illustrerad översiktsbild av God och nära vård

Länsgemensam strategi med målbild och färdplan

Här i Dalarna pågår arbetet redan på många håll och som stöd i det pågående och framtida arbetet har en länsgemensam strategi tagits fram i bred samverkan mellan länets 15 kommuner och Region Dalarna.
Den länsgemensamma strategin med målbild och färdplan för God och Nära vård i Dalarna (2022-2030) utgör ett styrdokument för att stödja den lokala och regionala nivån i omställningen.
Strategin är uppdelad i två delar, den första delen rör målbild, delmål och enkla principer för samverkan och den andra delen utgörs av en färdplan.

Självskattning God och nära vård i Dalarna

Självskattningen utgår ifrån den Länsgemensamma strategin med målbild och färdplan för God och nära vård i Dalarna 2022-2030 och är ett av tre sätt att följa upp omställningen i länets kommuner och Region Dalarna.

I självskattningen tas ställning till hur väl ett antal påståenden stämmer in på den egna verksamheten. Utifrån svaren genereras en poäng som visar hur verksamheten ligger till t.ex. var det finns styrkor och utmaningar i omställningsarbetet för God och nära vård.

Det finns inga rätt eller fel utan det är ett verktyg som syftar till att ge en överblick av läget i den enskilda verksamheten så att resurser och insatser kan riktas rätt i omställningsarbetet.

Förutom att ge en nulägesbild kan självskattningen även användas för att mäta utveckling över tid genom att den upprepas, t.ex. årligen eller två gånger per år.

 

Illustration självskattningstabell

Bakgrund

Strategin är framtagen i bred samverkan mellan Region Dalarna och länets kommuner. Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av chefsrepresentanter från regionens och kommunernas hälso- och sjukvård. Styrgruppen har arbetat på uppdrag från Välfärdsrådet och Länsnätverket för förvaltningschefer. En processledare från Avdelningen för Hälsa och välfärd, RSS Dalarna, har lett styrgruppen och samordnat arbetet.