Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin arbetar för att förebygga och utreda ohälsa orsakad av arbetsmiljö och omgivningsmiljö.

AMM är Region Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Uppsalas gemensamma resurs och finns på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Våra tre främsta uppgifter är: 

  • Att utreda enskilda patienter eller grupper med misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa.
  • Att förebygga ohälsa orsakad av arbetsmiljö och omgivningsmiljö.
  • Att vara ett kunskapscentrum inom det arbets- och miljömedicinska området.

Vid sidan av patientverksamheten arbetar vi förebyggande genom expertstöd, information och utbildning. För att bibehålla och utveckla vår spetskompetens bedriver vi forsknings- och utvecklingsarbete inom det arbets- och miljömedicinska området. Vår forskning utför vi i vår forskargrupp vid Uppsala universitet.

Läs mer om arbets- och miljömedicin i Uppsala.

Kontakt