Preanalytiska faktorer

Alla laboratoriemedicinska undersökningar och analyser behöver ske noggrant med rätt teknik för att uppnå hög patientsäkerhet och bra vårdkvalitet.

Många faktorer påverkar undersöknings-/analysresultat redan innan ett prov har kommit till det aktuella laboratoriet. För att uppnå hög patientsäkerhet, bra vårdkvalitet och kostnadseffektiva laboratoriemedicinska undersökningar och analyser är det viktigt att all provtagning och provhantering sker noggrant och med rätt teknik.

Översikt venprovtagning

 

Inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna förutsätter vi att provtagning och provhantering är rätt när prover lämnas in.

Ett preanalytiskt fel får ofta som följd en fördröjning av provsvar till patienten och merarbete för såväl vårdpersonal som laboratoriepersonal. Vissa prover som biopsier och odlingar kan inte tas om, och provsvaret får sämre kvalitet och säkerhet om det finns en preanalytisk avvikelse.

Spara tid och merarbete genom att i förväg ta reda på hur ett prov ska tas, hanteras, förvaras och transporteras. 
Sök analys Provtagningsanvisningar

Patient ID

Kontrollera patientens ID före provtagningen, se Patientsäkerhet - identitet

Kroppsläge

Ett flertal analyser påverkas av kroppsläget. Uppegående patienter bör därför vila sittande minst 15 minuter före provtagningen. När patienten vilar sittande så utjämnas koncentrationsskillnader av ämnen mellan blodet och kroppens celler.

Provvolym

Fyll rören till nivåmarkeringen. Vid kapillärprovtagning se respektive analys. Rör för venprovtagning och kapillärprovtagning har olika färgmarkering på proppen beroende på tillsats i rören.

Stas

Venprover ska om möjligt tas utan stas.

Kortvarig stas (1 min) påverkar inte analyserna nämnvärt. Släpp stasen direkt efter insticket och det första röret börjar fyllas.

Långvarig stas (1-5 min) samt muskelarbete (knuten hand eller pumpning) påverkar ett flertal analyser, framförallt Calcium och Albumin.

Lokalbedövning

EMLA–kräm Anvisningar i FASS (extern länk)

Infusion

Prov bör alltid tas i en annan extremitet än den där infusionen ges. Infusionslösningen kan påverka analysresultaten i flera timmar efter avslutad infusion. Provtagning vid infusion - Vårdhandboken (vardhandboken.se)

Blodprov får endast i undantagsfall tas ur perifer eller central venkateter och då enbart efter läkarordination.

Om provtagning ändå måste ske från inneliggande kanyl, Port-A-Cath® eller central venkateter, se anvisningar för respektive system i Vårdhandboken (extern länk)

Dygnsvariation, födointag, fastande

Se respektive Analys i Provtagningsanvisningar.
Fastande anges i analysförteckningen med "f" t ex fP-Triglycerider m fl. Det betyder i normalfallet att patienten inte ska ha ätit något eller druckit annat än ½ glas vatten sedan kl 22.00 kvällen före provtagningen/funktionsprovet.

Provtagning och provomhändertagande

Alla rör ska blandas efter provtagning genom att vändas långsamt (inte skakas) cirka 10 gånger. Använd gärna vagga.

OBS Quantiferon, TB (IGRA), P/S- Ska skakas kraftigt.

Läkemedel

Prov för läkemedelsanalys ska tas på morgonen före dos, om inget annat anges för respektive läkemedels provtagningsanvisning.

Före kapillärprovtagning av läkemedelsanalyser ska fingrarna vara väl rengjorda från ämnen som kan påverka analysresultatet.

Blodprovstagning efter kontraströntgen

Ett flertal analyser kan påverkas av röntgenkontrastmedlet.

Polikliniska patienter
Blodprovstagning ska ej ske samma dag som röntgen med intravenöst kontrastmedel utförts. Prover bör tas antingen före röntgenundersökningen eller dagen efter röntgenundersökningen.

Inneliggande patienter
För inneliggande patienter bör man undvika provtagning ca 4 timmar efter stor dos kontrast och ca 2 timmar efter mindre dos (<ca 75 mL) kontrast.

Märkning av prov

Märk provet i direkt anslutning till provtagningen, se Märkning av prov 

Transport

Rörpost, förpackning, post- eller transportbilar, se Förvaring och transport av prov