Patientsäkerhet - identitet

Förväxling av provsvar kan äventyra patientsäkerheten. För att minska denna risk finns rutiner, som ska säkra identiteten mellan patient, remiss och prov.

Godkända ID-uppgifter

  • Efter- och förnamn (tilltalsnamn) samt personnumret, inklusive sekelsiffra, enligt befolkningsregistret.

  • För patienter som saknar personnummer, t ex nyfödda och utländska medborgare, används reservpersonnummer hämtat ur TakeCare eller annan datoriserad patientjournal.

  • För nyfödda anges födelsedatum (ååååmmdd), identitetsnummer enligt identitetsband, efternamn, kön samt eventuellt tvilling nr.

  • För okända patienter anges reservpersonnummer för oidentifierad patient.

  • Samordningsnummer, ersätts med reservnummer, på grund av att vissa system inte accepterar samordningsnummer.

  • Kodad patient, vid sekretessfall används så kallad rikskod (andra koder får användas)

  • Skyddad identitet anges 12-siffrigt personnummer. (Beslut av Skatteverket) i namnfältet står "Skyddad identitet".

Identitetskontroll

I direkt samband med provtagningen kontrolleras patientens identitet, att uppgifter på remissen är korrekta och att provrör/provkärl är etiketterade.

Identiteten kontrolleras antingen genom att patienten själv får uppge sitt personnummer och namn, eller genom att uppgifterna hämtas från ett identitetsband på patienten.

Patient som kommer för poliklinisk provtagning ska styrka sin identitet genom att uppvisa godkänd legitimation, exempelvis körkort. Det förkommer att patienter av olika orsaker använder någon annans identitet. Det kan få allvarliga konsekvenser för båda individerna. 

Om prov eller remiss med oklar identitet lämnas till laboratoriet meddelas avsändaren för åtgärd.

Kodning av prov

Enbart vid HIV-provtagning har patienten rätt till anonym provtagning enligt: Förordning om provtagning för infektion av HIV, SFS 2008:363.

Om patient önskar vara anonym vid HIV-provtagning ska provet kodas enligt provtagningsenhetens egna rutiner. Rikskod ska inte användas.

Om provet är positivt upphör denna rättighet och prover ska då märkas med fullständig identitet.

Namnunderskrift vid provtagning till Transfusionsmedicin

Identitetskontroll enligt SOSFS 2009:29 kapitel 3, ska göras även om patienten är känd för provtagaren.

Den som tar provet ska i direkt samband med provtagningen, intyga med sin namnunderskrift att identitetskontroll är gjord. Det finns en särskild plats på remissen där provtagaren ska skriva sitt namn.

Om provtagaren glömmer att underteckna remissen måste provet tas om eftersom provets identitet inte är styrkt. Om etiketten lossnar från provröret efter provtagningen ska provet kasseras och nytt prov tas.

Om remiss inte är underskriven eller remiss/rör har otydligt namn och/eller personnummer kasseras provet. Avvikelse rapporteras i Synergi och avsändaren kontaktas via telefon med begäran om ny provtagning.