RAF-Doseringstabell

Resistenskategoriseringen för antibiotika enligt SIR-systemet är baserad på doseringarna i tabellen.

Alternativ dosering som ger motsvarande exponering är acceptabelt. Tabellen ska inte användas som en fullständig vägledning gällande dosering i klinisk praxis och den ersätter inte specifika lokala eller regionala doseringsrekommendationer.