Blodsmitta - smittfarliga prover

Att avgöra om blodburen smitta föreligger eller ej är i praktiken omöjligt. Man måste alltid beakta risken att prov kan vara smittförande. Tillämpa därför basala hygienrutiner vid all provtagning.

Kapillärprovtagning undviks i möjligaste mån då det kan innebära risk för stänk. Tänk på att skydda dina ögon och mun.

Märkning av prov vid känd blodsmitta

Vid elektronisk beställning ska "Blodsmitta" anges. När etikett skrivs ut kommer automatiskt texten "Blodsmitta" med. OBS klistra inte på extra etikett "Blodsmitta" i dessa fall!

Vid beställning på pappersremiss ska prov och remiss märkas med klisteretikett "Blodsmitta". Täck inte över streckkoden på röret och klistra inte etiketten på korken!

Dessa anvisningar har tillkommit för att tillämpa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skydd mot blodsmitta, AFS 2012:7:

"19 § Material, behållare och annan utrustning som innehåller smittämnen ska märkas. Märkningen ska vara utformad i överensstämmelse med skylt för smittrisk enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete, se 18 § figur 1. Dessutom ska texten "Smittrisk" eller "Smittförande", uppgift om innehåll, ansvarig person samt övriga uppgifter som bedöms för att förebygga ohälsa, finnas med.

Om det kan ske utan risk för ohälsa får man utesluta sådana uppgifter, som är allmänt kända på platsen där de förekommer.

Endast om arbetsgivaren har sett till att arbetstagarna arbetar på ett sådant sätt att de inte kan komma i kontakt med människors eller djurs blod eller andra kroppsvätskor, får arbetsgivaren utesluta märkning av provrör inom verksamheten."

Övrigt se "Vårdhandboken", kapitel Hygien, infektioner och smittspridning avsnitt Blodburen smitta.

För klinisk patologi gäller att särskild försiktighet måste iakttas vid provtagning från patienter med diagnostiserad eller misstänkt smittfarlig sjukdom. Det gäller framförallt smittsam Hepatit, HIV, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, Lues och Tuberkulos.

På provtagningskärl från dessa patienter klistras ett smittvarningsmärke. Den misstänkta eller verifierade diagnosen anges på E-beställning/pappersremiss. Provtagningskärlet placeras i en plastpåse som skydd under transporten. Provet kommer att fixeras 1-2 dygn längre efter ankomsten till laboratoriet än motsvarande normalprover. Därför blir besvarandet också fördröjt med 1-2 dygn.