Läsfrämjande som professionellt objekt

På uppdrag av de regionala biblioteksverksamheterna i Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland, Jönköping och Sörmland har lärare och forskare vid Högskolan i Borås genomfört projektet Läsfrämjande som professionellt objekt.

Projektet har delvis tillkommit som ett svar på frågor och utmaningar som identifierades i tidigare utvecklingsprojektet Dela läslust 2017. Det rymmer en fortbildningsdel i kursform, med yrkesverksamma deltagare från folkbibliotek i nämnda regioner, och en följeforskningsdel där samma deltagare ingått i en empirisk studie.

I rapporten Läsfrämjande som professionellt projekt: rapport från fortbildning och följeforskning i ett interregionalt bibliotekssamarbete skriven av Jenny Lindberg, Julia Pennlert & Maria Ringbo beskrivs, analyseras och utvärderas projektets samlade resultat.

Läsfrämjande som professionellt objekt.pdf

Kursen har innehållsligt behandlat praktiska erfarenheter av, och teorier om, läsning; läsfrämjande arbetsmetoder utifrån ett vidgat textbegrepp; studier om olika användargruppers medievanor; forskningsbaserade arbetssätt samt uthålligt förändringsarbete. Bredvid tre kursträffar med föreläsningar, diskussioner, workshops och muntliga presentationer, har kursen rymt tre webbseminarier. De 19 deltagarna har också bedrivit självständiga studier och skrivit ett kurspaper till stöd för sitt lärande och potentiellt även för verksamhetsutveckling på arbetsplatserna.

Avslutningsvis diskuteras projektets utfall; ett antal utmaningar identifieras och omsätts i följande strategiska förslag till verksamhetsutveckling och fortsatt forskning:

  • strategisk förstärkning av det läsfrämjande arbetet med tydligare målformulering och prioritering gällande bibliotekens verksamhet;
  • adekvata, kvalitativa utvärderingsformer;
  • aktiva insatser för en breddning av det digitala arbetet - den traditionella mediehierarki som placerar den tryckta boken främst behöver problematiseras och balanseras;
  • fortsatt regionalt, men även lokalt, stöd till deltagargruppen för att tillvarata den kompetens som utvecklats inom projektet;
  • infrastrukturen för forskningsorienterat arbete (inklusive egen läsning) behöver stärkas och bli mer likvärdig mellan kommuner och arbetsplatser; l
  • långsiktigt utvärderande följeforskning till stöd för den professionella bibliotekspraktiken.  

Den 18 juni arrangerades ett webbinarium där författarna till rapporten presenterade sin forskning. Här kan du ta del av Powerpoint-presentationen:

Presentation Läsfrämjandeprojektet 200618.pdf