Digitalt först

Digitalt först handlar om att höja den digitala kunskapen bland de regionala biblioteken.

Projektet utgår från ett uppdrag som Kungliga biblioteket fått av regeringen om att under 2018-2020 ”nationellt samordna och finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder". Uppdraget innebär i sin tur att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier för en digital kunskapshöjning utifrån förslaget i den nationella biblioteksstrategin.

Projektledning

Kerstin Olsson
Nationell projektledare (fd regionbibliotekarie Östergötland)

Eleonor Grenholm
Samordnare regional biblioteksverksamhet

Självskattningstest

Med anledning av det nationella kompetenslyftet finns ett självskattningstest som är särskilt framtaget för biblioteksmedarbetare. Testet består av 24 påståenden som du kan ta ställning till på en sjugradig skala och tar cirka 10 minuter att göra, se länk nedan.

Testet har strukturerats utifrån EU:s ramverk för digital kompetens och är grupperat runt fem områden:

  1. Analysera och bearbeta data och information
  2. Kommunikation och samarbete
  3. Skapa digitalt innehåll
  4. Säkerhet
  5. Problemlösning

Självskattningstestet kan sägas ha syften på flera nivåer:

  1. Individuell nivå: Det konkretiserar vad digital kompetens egentligen är och ger dig en individuell bild av dina styrkor och förbättringsområden.
  2. På arbetsplatsnivå: I bakgrundsfrågorna ombeds du ange den kommun du är yrkesverksam i. På så sätt är det möjligt att göra en arbetsplatsanalys. Det används som ett underlag för att diskutera prioriteringar vad gäller kompetens- och verksamhetsutveckling.
  3. På nationell nivå: Den totala datan från självskattningstestet kommer att utgöra ett underlag för prioriteringar kring de gemensamma lärresurser som kommer tas fram inom Digitalt först. Vill du att dina behov ska synas i den nationella analysen behöver du göra testet innan 8 april.

Regionbibliotek Uppsala har tillgång till datan. Lokal anonymiserad data distribueras till Kultur i Väst (och andra regionala biblioteksverksamheter) som ansvarar för analys, bearbetning och distribution till respektive bibliotek. Ingen obearbetad data distribueras tillbaka till biblioteken.

Eleonor Grenholm

E-post: eleonor.grenholm@regionuppsala.se