Brukarinflytande

Här kan du läsa mer om arbetet med brukarinflytande i Dalarna. Arbetet görs inom Region Dalarna, länets kommuner och i civilsamhället.

Utgångspunkten är att patientens eller brukarens egna upplevelser och önskemål utgör en kunskapskälla som ska vägas samman med forskning och erfarenhet för att höja kvaliteten inom vård och omsorg i region och kommuner.

Målet är att:

  • Patienter, brukare och anhöriga ses som medskapare i vård och stöd i verksamheter som rör psykisk hälsa, såväl på individ- som verksamhets- och systemnivå. Läs mer om arbetet på de olika nivåerna.
  • Öka kunskapen inom vård och omsorg om vikten av brukarens inflytande.
  • Skapa rutiner inom region och kommuner för att tidigare informera och inhämta synpunkter från brukarrörelsen (föreningar inom psykisk hälsa och personer med psykisk ohälsa) vid verksamhetsförändringar och förbättringsarbeten.
  • Stärka intresseföreningar inom psykisk hälsa att utveckla sin verksamhet

En samordnande funktion

En brukarinflytandesamordnare (BISAM) finns anställd i psykiatrins utvecklingsenhet för att arbeta med brukarinflytande och främja psykisk hälsa i regionen och länets kommuner.

BISAM samarbetar med föreningar inom psykisk hälsa och är en naturlig del i Dalarnas nätverk för psykisk hälsa samt i brukarråden i länet.

BISAM är även utbildad instruktör och erbjuder utbildningar i MHFA- Första hjälpen till psykisk hälsa.

Brukarinflytande är att bygga förändringsarbetet utifrån hur brukarna beskriver och bedömer sina behov.

Det innebär att aktivt lyssna på brukarna, inte bara höra eller tro sig veta, utan aktivt lyssna och att agera utifrån det.  Alltså fråga dom det gäller!

Det behöver vara en löpande dialog mellan vård/omsorg och brukarna på olika nivåer för att skapa möjlighet att att de kan beskriva sina behov och vad DE tycker skulle vara bra för att möta de behoven.

Se filmen: Inflytande som strategi för verksamhetsutveckling - 7 steg med Mårten Jansson, NSPH

imageer986.png

Personer som har behov av insatser och stöd från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan behöva samordning av insatser. SIP är ett verktyg som bidrar till ett helhetsperspektiv. På Uppdrag psykisk hälsa finns information, läs mer här: 

SIP – samordnad individuell plan | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se)

Klicka på respektive rubrik för att läsa mer:

Kontakt

Brukarinflytandesamordnare (BISAM)Therese Olsson

Telefon: 023-77 70 12
E-post: therese.olsson@regiondalarna.se

Hit kan du vända dig för stöd vid psykisk ohälsa

Patient- och närståendeföreningar i Dalarna - 1177 Vårdguiden

Följ gärna Facebooksidan

Facebook – Wikipedia  Inflytande och delaktighet - psykisk hälsa