Avvikelser, synpunkter och klagomål

Avvikelser, reklamationer och synpunkter/klagomål är viktiga för patientsäkerhetsarbete och avtalsuppföljning och är en del i förbättringsarbetet.

Vid avvikelser

Med avvikelser avses tillbud och negativa händelser. Exempelvis kan det gälla förskrivarportalen, leveranser, patientskador eller tillbud.

Vid reklamation av produkter

När fel upptäcks på någon produkt eller produktförpackning ska det rapporteras. Leverantören ska ges möjlighet att åtgärda felet och förhindra att det uppstår igen. Det kan bli aktuellt med ersättningsprodukter eller kreditering efter reklamation.  

Vid synpunkter/klagomål på en produkt

Om du har synpunkter på en produkt  som inte är ett produktionsfel utan mer en åsikt (exempelvis kvalitet, utformning eller användarvänlighet), kan du framföra det till oss. Vi registrerar alla inkomna synpunkter och tar med oss dessa till kommande upphandlingar och leverantörsmöten.

Vid synpunkter/klagomål på möjligheten att ge vård och behandling

Från vårdpersonal

Från patient

Kontinenssamordning Dalarnas Hjälpmedelscenter

E-post: kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se

Inger BlomgrenKontinenssamordnare

Telefon: 0243-49 78 39
E-post: inger.blomgren@regiondalarna.se