Service och felanmälan

Ta kontakt med oss om det uppstår problem med hjälpmedel.

Felanmälan via formulär

Via formuläret i länken här kan du skicka in felanmälan till oss. (Gäller ej hörsel- och syn-hjälpmedel)

Observera att Hjälpmedelsverksamheten inte har jour varken kvällar, helger eller röda dagar.  

Hörapparater
Kontakta Hörcentralen tel 010-249 21 29

Texttelefon
Kontakta Pedagogiska hörselvården tel 010-249 03 50

Synhjälpmedel
Kontakta Syncentralen tel 010-249 27 32

Proteser, skor och ortoser
Kontakta Ortopedteknisk avdelning tel 023-70 52 30

Övrig ordermottagning och felanmälan

Telefon: 0243-49 78 70 Tele Q (Ej hörselhjälpmedel)
Texttelefon: 0243-49 78 51

DHC´s kundservice har följande öppettider i TeleQ. (Gäller ej hörselhjälpmedel)
Måndag - Fredag 08.00-14.30 lunchstängt 12.00-13.00
Maila gärna era frågor till hjalpmedelscenter@regiondalarna.se i så stor utsträckning som möjligt. (Ej hörselhjälpmedel)

Enligt avtal med vårdgivare ansvarar Hjälpmedelscentralen för att hjälpmedel är:

  • Kontrollerade innan de utlämnas
  • Korrekt installerade
  • Registrerade i system för underhåll (hyreshjälpmedel)
  • Spårbara (hyreshjälpmedel)
  • Säkra
  • Underhålls enligt tillverkarens anvisning

Hjälpmedel som används i hemmet liksom hjälpmedel som används på sjukhus, i särskilt boende och på andra institutioner skall vara rengjorda och desinfekterade före återlämnandet.

I de fall patient eller anhörig inte kan utföra rengöring/desinfektering av hjälpmedel som använts i ordinärt boende ska detta göras av vårdgivaren. I hemmet kan det bli fråga om personal inom hemsjukvården/hemtjänsten.

Smittskydd_Hantering och rengöring av hjälpmedel (pdf, 3 sidor)
Godsmärkning orent gods_ver gul bakgrund
Godsmärkning orent gods_ver utskrift på gult papper

Installation

Installation sker på förskrivarens uppdrag och ska göras på ett säkert sätt och efter tillverkarens anvisning. Om det gäller installation av fast monterade hjälpmedel kontaktar patienten/ brukaren fastighetsägaren eller hyresvärden för godkännande innan installation. Tänk på att fastighetsägaren kan komma att ställa krav på återställning av bostaden efter att hjälpmedlet har demonterats, se nedan.

Nedmontering i samband med renovering av bostad

Om installerade hjälpmedel måste flyttas i samband med renovering av bostaden bekostar patienten/ brukaren eller fastighetsägaren nedmontering och installation.

Nedmontering i samband med återlämning

Regionen ansvarar för nedmontering som sker på förskrivarens uppdrag, i de fall där det behövs särskild teknisk kompetens för detta. Nedmontering ska göras på ett säkert sätt och efter tillverkarens anvisning.

Återställning av bostad

Patienten/ brukaren bekostar återställning efter att hjälpmedel demonterats, exempelvis ommålning, tapetsering och eventuella tätskikt i våtrum. Om användning av hjälpmedel orsakat slitage på exempelvis golv och dörrkarmar, bekostas denna renovering av patienten/ brukaren.

Innan ett tidigare använt hjälpmedel lämnas ut till en ny patient/brukare ska det rekonditioneras och förses med tillverkarens bruksanvisning. Med rekonditionering menas att hjälpmedlet återställs till fullgott skick, inom ramen för det av tillverkaren avsedda ändamålet.

Rekonditionering skall utföras enligt tillverkarens instruktioner och med delar/material som uppfyller tillverkarens krav. En rekonditionering påverkar inte den av tillverkaren angivna livslängden. Hjälpmedel ska skrotas när det inte längre får användas.

Källsortering

Källsortering av skrotade hjälpmedel sker enligt kommunens anvisningar.

Utleverans

Vanligen lämnas förskrivet hjälpmedel till patienten/brukaren i samband med besök hos förskrivaren eller när förskrivaren gör hembesök. Förskrivaren beställer transport av skrymmande hjälpmedel att levereras till patienten/ brukaren. Regionen ansvarar för transporten.

Återlämning

Vid återlämning är grundprincipen att patienten/ brukaren själv ombesörjer att hjälpmedlet återlämnas till förskrivande enhet eller annat anvisat mottagningsställe. Transporten betalas av patienten/brukaren. Om det gäller återlämning av ett skrymmande hjälpmedel, exempelvis eldriven rullstol och säng, svarar Regionen för transport.

Övriga transporter

Alla övriga transporter under lånetiden/ förskrivningstiden är patientens/brukarens ansvar.

Förebyggande och avhjälpande underhåll

För att tillverkarens produktansvar och garanti ska gälla måste produkten underhållas enligt tillverkarens anvisningar. Vid reparationer och andra tekniska åtgärder skall arbetet utföras enligt tillverkarens instruktioner och delar/material användas som uppfyller tillverkarens krav.

På så kallade hyreshjälpmedel, som levererats av Dalarnas Hjälpmedelscenter, ansvarar DHC för förebyggande och avhjälpande underhåll samt besiktning enligt tillverkarens instruktion eller enligt särskild bedömning av DHC. Varje hyreshjälpmedel har en servicegrad som anger vad som ingår.

AU= Avhjälpande underhåll/reparation
FU= Förebyggande underhåll

Se Tjänstekatalog kap 26, sid 27

Besiktning

Regionen ansvarar för installation och besiktning av förskrivna hjälpmedel eller annan betalningsmottagare enligt serviceavtal. Dalarnas Hjälpmedelscenter utför besiktning av monterade taklyftar innan de tas i bruk och på övriga personlyftar som förskrivits av personal inom regionen och som levereras av DHC. Besiktning kan även utföras på uppdrag av andra kunder enligt särskild överenskommelse.