Fysioterapi (LOF)

Här finns information för dig som avser bedriva alternativt bedriver verksamhet enligt LOF. Sidorna ger dig exempel på vad du behöver känna till kring lagar, regler och riktlinjer. Här finns också blanketter och kontaktuppgifter.

Fysioterapeut kan bedriva privat verksamhet enligt Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi,  LOF. 

Lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (Riksdagen.se)

Verksamheten finansieras av det den region fysioterapeuten verkar inom. Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av Socialdepartementet vilken framgår av förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi, FOF.

Förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi (Riksdagen.se)

Försäkring

Du som är vårdgivare måste enligt patientskadelagen (SFS 1996:799) teckna en patientskadeförsäkring. Du kan utöver detta behöva en ansvarsförsäkring.

Heltidskrav

I aktuella lagar (LOL/LOF) anges att verksamheten ska bedrivas på heltid. En fysioterapeut/läkare anses som heltidsverksam om han eller hon arbetar minst 35 timmar per vecka i genomsnitt eller har arbetat minst denna tid någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren. Således är du skyldig att arbeta heltid på din etablering. De möjligheter till ledighet som lagen medger återfinns i densamma.

Att heltidskravet är uppfyllt är en förutsättning för att du ska kunna bedriva din verksamhet och i en framtid kunna sälja din etablering. Med andra ord, om kravet ej uppfylls, kommer din verksamhet att stängas utan möjlighet till försäljning.

Informationshantering och journalföring

Vårdgivare på nationella taxan ansvarar självständigt för sin journalföring och sin informationssäkerhet. Du som vårdgivare ska på begäran kunna lämna upplysningar och visa upp patientjournaler eller övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av en patient för kontroll av begärd ersättning. Journaler utgör också underlag för fakturerad vård.

Införda anteckningar ska kunna ge stöd inte bara för att besöket ägt rum utan också för fakturerad ersättningsnivå. Detta gäller särskilt i de fall en högre ersättning begärs för en särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärd.

Regelverket om journalföring återfinns i:

Patientdatalagen (2008:355)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2016:40

Kvalitetsarbete

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 beskriver vilka krav som ställs inom detta område avseende din verksamhet.

Materialet går att hämta på Socialstyrelsens webbplats

Medicinska riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som verksamheter i vård och omsorg rekommenderas följa,

Nationella riktlinjer - Socialstyrelsen

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsinnehåll.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Region Dalarna har även regionala vårdprogram och medicinska riktlinjer

Fysioterapi - Region Dalarna

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år ska alla vårdgivare enligt Patientsäkerhetslag (2010:659) §10 skriva en patientsäkerhetsberättelse. Mallar för att kunna skriva en patientsäkerhetsberättelse finns på SKR:s hemsida. Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården men även hur patienters och närståendes synpunkter på patientsäkerheten har hanterats. Berättelsen ska också redogöra för de resultat som uppnåtts under föregående år. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år och ska kunna uppvisas vid exempelvis uppföljningsmöte.

Patientsäkerhetsberättelse | SKR

Registrera verksamheten – Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Registrera din verksamhet i vårdgivarregistret

Du som vårdgivare ska innan din verksamhet startar se till att verksamheten är registrerad i vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård- och omsorg (IVO).

Alla som driver en hälso- och sjukvårdsverksamhet som står under IVO:s tillsyn är skyldiga att anmäla verksamheten till IVO enligt Patientsäkerhetslagen.

Verksamhetsredovisning

En redovisning med bland annat uppgifter om mottagningens verksamhet, medicinteknisk utrustning samt om utförda vårdåtgärder och antal patientbesök ska enligt lag lämnas årligen till Region Dalarna senast 28 januari. Vi skickar i god tid ut en mall för verksamhetsredovisning via mail.

Regler för lokaler

För att förhindra spridning av smitta måste din lokal vara lämpad för din verksamhet och du ska ha bra rutiner för hygien och rengöring av utrustning. Du måste anmäla till miljöförvaltningen i din kommun att du ämnar starta verksamhet.

Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering. Bristande tillgänglighet är en av dessa. Det åligger verksamhetsansvarig att säkerställa att en person med funktionsnedsättning ska kunna ta del av den aktuella verksamheten, även om det inte kan ske på exakt samma sätt som för andra.

Kraven för fysisk tillgänglighet finns att läsa i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:5).

Vårdgivare med ett eget samverkansavtal kan ansöka om särskilt arvode. Särskilt arvode är en debiteringsgrund för särskilt tids- och kostnadskrävande åtgärder kopplat till fysioterapeutens kompetens.

Särskilt arvode lämnas för specifika insatser till

 1. patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska  problem,
 2. patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen  eller i cirkulationssystemet,
 3. patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet,
 4. patienter med smärttillstånd eller funktionshinder på  grund av reumatisk sjukdom,
 5. patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet,
 6. barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom, och
 7. äldre med åldersrelaterade fysiska eller psykiska  funktionshinder.


Region Dalarna följer ”Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt §§ 7 och 8 i Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi”. Vägledningen är framtagen av Sveriges kommuner och regioner(SKR), Fysioterapeuterna och regionerna i samarbete. 

Vid beviljande sätts datum för när särskilt arvode ska börja gälla med start första dagen i ny kalendermånad.

Vägledningsdokument

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode (pdf, 8 sidor)

Blankett ansökan om särskilt arvode

Ansökan om särskilt arvode (pdf, 2 sidor)

Här finner du vanliga frågor och svar avseende att bedriva verksamhet enligt nedanstående lagar och förordningar.

 • LOF – Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
 • Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi

Ledighet

Kan jag vara ledig på deltid för till exempel studier?

Ja, om orsaken är någon av de anledningar som beskrivs i lagen och du styrker din ledighet med dokument/intyg.

Kan jag ansöka om att ha vikarie?

Ja enligt LOL och LOF §10 kan man i vissa fall ansöka om vikarie. Ansökan ska skickas in till Region Dalarna senast tre veckor innan vikariatet avses påbörjas. Till ansökan ska dokumentation som styrker rätten till vikariat samt bevis om vikariens kompetens enligt särskilt formulär bifogas.

Kan jag frångå kravet på heltidsverksamhet?

Nej, du kan inte frångå kravet i lagen men du kan ansöka om ledighet utifrån de skäl som anges i samma lag.

Får jag arbeta som vikarie hos annan vårdgivare?

Nej, vårdgivare med vårdavtal enligt LOU eller LOV samt vårdgivare i ”egen regi” får inte i sin verksamhet anlita vårdgivare som är verksamma enligt LOL och LOF. Detta finns beskrivet i lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för fysioterapi 5 e §.

En förutsättning för att arbeta hos annan vårdgivare är att du säger upp din rätt till etablering.

Kvalitets- och ledningssystem

Var kan jag hitta information om hur jag ska arbeta med systematiskt kvalitetsarbete?

Titta i anvisningarna i SOSFS 2011:9.

Måste jag som är verksam inom denna lag skriva patientsäkerhetsberättelse varje år?

Ja.

Har Region Dalarna rätt att följa upp vårdgivarens verksamhet?

Ja, detta kan ske i enlighet med gällande lagstiftning.

Ska jag lämna någon verksamhetsuppföljning och hur går det i så fall till?

Ja, du ska årligen till Region Dalarna lämna en redovisning enligt den mall som skickas via mail vid årets slut.

Administration

Kan jag ansluta mig till Region Dalarnas journal?

Nej. Vårdgivare på nationella taxan ansvarar självständigt för sin journalföring och sin informationssäkerhet. Vi hänvisar till patientdatalagen och socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2016:40 för kravställning på IT-system och på informationssäkerhet.

Hur funderar det med eTjänstekort?

Vårdgivare på Nationella Taxan i Region Dalarna får själva bekosta eTjänstekort. Du tar själv kontakt och beställer detta via svensk e-identitet. Kostnaden står du för själv.

Kan jag ansluta mig till eFrikort?

Region Dalarna använder sig av e-frikort, en digital registrering av högkostnadsgrundande avgifter. I webbapplikationen kan vårdgivare på Nationella Taxan, efter att ha tecknat anslutningsavtal, logga in och registrera patientavgifter samt se om patient har frikort. Tjänsten kräver eTjänstekort som du bekostar själv.

 

Normalarvode lämnas enligt arvodeskategori A eller arvodeskategori B. Arvodeskategori B avser ensampraktiserande eller samverkande fysioterapeuter med assisterande personal, flera behandlingsrum och kvalificerad utrustning. Arvodeskategori A avser övriga fysioterapeuter.

Fysioterapeut med arvodeskategori B har större omkostnader för lokaler, utrustning och anställd personal, men kan i gengäld ha en större patientgenomströmning då den assisterande personalen gjort nödvändiga patientförberedelser. På grund av högre omkostnader för verksamheten har fysioterapeut med arvodeskategori B ett högre ersättningstak och ett mindre tidskrav avseende behandlingarna i snitt/ kalendermånad och patient än vad en fysioterapeut med arvodeskategori A har.
Du som fysioterapeut med samverkansavtal kan ansöka om arvodeskategori B. Enligt Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi framgår av 3 § vilka krav som ställs på dig som fysioterapeut för att ersättning ska kunna utgå enligt arvodeskategori B.

Assisterande personal

Med assisterande personal avses personal med arbetsuppgifter kopplade till behandlingsarbetet, samt patientanknuten administration och som utgör minst 25 procent av en heltidstjänst på helårsbasis, det vill säga minst tio timmar per vecka, samt att denna resurs i sin helhet förfogas av din egen verksamhet.

Ändring av arvodeskategori

Fysioterapeut har ett ansvar och en skyldighet att i de fall det blir aktuellt, via blanketten "Anmälan om arvodeskategori", meddela förändring i verksamheten som innebär antingen en övergång från B- till A- eller från A- till B-mottagning. Ändring ska anmälas minst sex månader innan den börjar gälla.

Anmälan om Arvodeskategori B

Anmälan ska innehålla korrekt ifylld anmälningsblankett, underskriven av dig som vårdgivare. Antalet behandlingsrum ska finnas angivet och det ska finnas en beskrivning av kvalificerad utrustning. Omfattning och arbetsuppgifter för assisterande personal ska finnas.

För att styrka att du har assisterande personal i rätt omfattning ska något av nedanstående tre alternativ bifogas:

1. Aktuellt och gällande anställningsavtal som styrker att du som ägare av etableringen är arbetsgivare.

2. Om du som ägare av en etablering är delägare i ett bolag och där bolaget tecknat anställningsavtal med assisterande personal ska följande bifogas:

 • Registreringsbevis från Bolagsverket alternativt utdrag ur aktiebok
 • Aktuellt och gällande anställningsavtal
 • Revisionsintyg

3. Om du som ägare av en etablering har inhyrd assisterande personal ska följande bifogas:

 • Hyresavtal
 • Revisionsintyg

Registreringsbevis från Bolagsverket

På ett registreringsbevis står bland annat företagets namn, verksamhet, delägare, firmatecknare, adress och styrelse. Registreringsbevis kan erhållas på Bolagsverkets hemsida.

Hyresavtal

Av hyresavtalet ska framgå att detta inkluderar assisterande personal som minst utgör 25 procent av en heltidstjänst på helårsbasis, det vill säga minst tio timmar per vecka, och att denna resurs i sin helhet förfogas av din verksamhet. I hyresavtalet ska din kostnad för inhyrd assisterande personal vara särredovisat och den assisterande personalens arbetsuppgifter ska vara specificerade.

Revisionsintyg

I revisionsintyget ska revisor styrka hyresavtalet och att detta inkluderar assisterande personal med en omfattning som minst utgör 25 procent av en heltidstjänstgörande assisterande personal på helårsbasis, det vill säga minst tio timmar per vecka, samt att denna resurs i sin helhet förfogas av din verksamhet.


Anmälningsblankett arvodeskategori (pdf, 4 sidor)

Förtydligande av arvodeskategori B (pdf, 3 sidor)

Malin EricssonEkonomisekreterare Nationella taxan

Telefon: 0226-49 64 64
E-post: malin.ericsson@regiondalarna.se

Victoria HildingssonVerksamhetsutvecklare

Telefon: 072-148 03 67
E-post: vardval.primarvard@regiondalarna.se

Gustav SöderströmUtredare

Telefon: 076-258 09 76
E-post: vardval.primarvard@regiondalarna.se

UpphandlingsavdelningenFörsäljning av etablering

E-post: upphandling@regiondalarna.se

Vårdvalsenheten Region Dalarna

E-post: vardval.primarvard@regiondalarna.se
Adress: Vårdval Primärvård, Box 712, 791 29 FALUN