Asyl- och migranthälsa Dalarna

Är Region Dalarnas kunskaps- och kompetenscentrum för frågor inom asyl- och migranthälsa.

Verksamheten erbjuder hälsoundersökningar för asylsökande, nyanlända med flera i samverkan med vårdcentralerna. I egen regi håller man även hälsoskolor/hälsoinformation till asylsökande och nyanlända samt bistår andra verksamheter med föreläsningar inom området.

Samverkan sker med kommunernas integrationsenheter, andra myndigheter och civilsamhället.

Hälsoundersökning

Regionen har ansvar att erbjuda hälsoundersökning till alla asylsökande, kvotflyktingar och anknytningsinvandrare. Hälsoundersökningen är frivillig och kostnadsfri. Syftet är att:

 • Ta reda på hur personen mår psykiskt och fysiskt och identifiera behov av vård
 • Förhindra spridning av allmänfarliga sjukdomar
 • Genomgång av vaccinationsstatus
 • Informera om svensk sjukvård/hur man når sjukvården

Hälso- och sjukvård samt tandvård för barn

Regionen ska erbjuda asylsökande barn hälso- och sjukvård samt tandvård, i samma omfattning som barn som är bosatta inom regionen.

Regionen ansvarar för att ge barnen den vård de behöver, såväl den psykiska som den fysiska. Regionen ska erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande barn och barn som redan vid ankomsten till Sverige har uppehållstillstånd (exempelvis anknytningsbarn och kvotflyktingar). Det gäller även för barn som undanhåller sig verkställighet av avvisnings- eller utvisningsbeslut.

Hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande och papperslösa/gömda

Enligt lagen (2013:407) och propositionen (2012/13:109) ska regionen vid behov erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till papperslösa vilket på samma sätt gäller asylsökande.

En asylsökande och papperslös/gömd i Sverige har rätt till akut sjukvård, tandvård och vård som inte kan anstå. Det är läkare/tandläkare som beslutar om vilken vård som är vård som inte kan anstå. Den asylsökande har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen.

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige. Vården är gratis för barn. Läkemedel för barn är gratis om man har recept från en läkare.

Alla har rätt till tolk när de träffar sjukvårdspersonal. 

Sammanfattning av den vård regionen ska erbjuda:

 • Akut vård och behandling (omedelbar vård)
 • Vård som inte kan anstå det vill säga:
  • vård och behandling (inklusive följdinsatser) av sjukdomar och skador där även en måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten
  • vård som ges för att motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd
  • vård för att undvika mer omfattande vård och behandling
  • vård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder
  • vård för personer med särskilda behov (tortyr, allvarliga övergrepp, trauma) bör bedömas särskilt omsorgsfullt
  • hjälpmedel vid funktionshinder om inte patienten kan få tillgång till det på annat sätt.
 • Mödrahälsovård
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Vård vid abort
 • Läkemedel som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner
 • Smittskyddsinsatser en hälsoundersökning (om den enskilde inte redan fått det)
 • Sjukresor/transport i samband med vårdtillfället
 • Tolk i samband med vårdtillfället

Denna vård omfattar alla typer av vård: somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård samt tandvård.

För kvotflyktingar

Kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land. Det kallas vidarebosättning (på engelska resettlement).

En kvotflykting har rätt till samma sjukvård som alla folkbokförda i länet oavsett om man har fått fullständigt personnummer eller ej.

Generellt är det inte större smittorisk att ta hand om asylsökande och flyktingar inom hälso- och sjukvården eller tandvården jämfört med andra patienter.

Mässling

Smittrisk förekommer vid mässling som är luftburen smitta. I de flesta fall vi haft i Dalarna har det rört sig om patienter av svensk härkomst som smittats eller har befarats smittats vid semesterresa. Mässling måste man vara uppmärksam på oavsett varifrån patienten kommer. Symtom på mässling i prodromalfasen är hög feber, skrällande hosta och konjunktivit. Koplikska fläckar är "saltkornsliknande" vita utslag på kindslemhinnan som uppträder 1 – 2 dygn före hudutslagen och kvarstår ytterligare 1 – 2 dygn därefter. Hudutslagen uppträder efter 2 – 4 dygns feber och är utbredda och konfluerande. De visat sig ofta första i hårfästet och ansiktet. Inom 2 – 3 dygn har de makulopapulösa utslagen spridit sig till händer och fötter. Utslagen finns kvar under cirka 5 – 6 dagar. När de försvinner börjar huden på händer och fötter att fjälla. Vid misstänkt eller konstaterat fall av mässling bör Smittskyddsenheten kontaktas för råd om handläggning. Profylaktiska åtgärder kan behöva vidtas som vaccination av patienter och personal vid befarad smitta. Tills vidare avvaktar vi nationella riktlinjer för vaccination av personal.

Tuberkulos

Ökad risk för tuberkulossmitta förekommer inte vid mottagningsbesök inom hälso- och sjukvården, tandvården eller vid ambulanstransport. Expositionstiden är för kort för att det skall finnas ökad risk för smittöverföring. Jämförelsevis anger WHO, vid flygresor, att expositionstid (flygresor) över 8 timmar ger ökad risk för tuberkulossmitta och ska föranleda undersökning. Vi kortare flygresor behövs ingen undersökning.

Övrigt

Övriga sjukdomar hos asylsökande och flyktingar, exempelvis diarrésjukdomar, ska omhändertas precis som hos andra patienter.

Kontakt

Asyl- och migranthälsaTelefontid vardagar kl 8-15

Telefon: 0225-496596
E-post: asylochmigranthalsa.dalarna@regiondalarna.se
Adress: Hökargatan 15, 77632 Hedemora