Standardiserade vårdförlopp

Det finns stora regionala skillnader inom cancervården. Regeringen och SKL genomför därför en nationell satsning för att korta väntetiderna och minska regionala skillnader. En av åtgärderna är att införa standardiserade vårdförlopp (SVF).

De standardiserade vårdförloppen beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos, samt vilka maximala tidsgränser (ledtider) som gäller för de olika åtgärderna. Ledtiderna är angivna i kalenderdagar.

Systemet med standardiserade vårdförlopp ska leda till en mer sammanhållen vårdprocess kring patienten. Förutom förbättrad tillgänglighet ska vårdfördloppen även skapa ökad nöjdhet hos patienterna, genom bland annat bättre information, mer delaktighet och kortare väntetider.

Standardiserade vårdförlopp i Dalarna

De diagnoser som är införda som standardiserade vårdförlopp i Region Dalarna är:

 • Akut myeloisk leukemi (AML, ALL)
 • Analcancer
 • Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer
 • Bröstcancer
 • Buksarkom inkl. GIST och gynekologiska sarkom
 • Cancer i bukspottkörteln och periampullärt
 • Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång
 • Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna
 • Cancer utan känd primärtumör (CUP)
 • Hudmelanom Huvud- och halscancer
 • Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
 • Lungcancer
 • Livmoderhalscancer
 • Livmoderkroppscancer
 • Maligna lymfom
 • Matstrups- och magsäckscancer
 • Myelom
 • Neuroendokrina buktumörer
 • Njurcancer
 • Peniscancer
 • Primär levercancer
 • Primära maligna hjärntumörer
 • Prostatacancer
 • Skelett och mjukdelssarkom
 • Sköldkörtelcancer
 • Testikelcancer
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Vulvacancer
 • Äggstockscancer

Bitte KansProjektledare

Telefon: 072-510 29 91
E-post: bitte.kans@regiondalarna.se