Cancerrådet

Region Dalarna arbetar med att förbättra vården för patienter med cancer enligt den nationella cancerstrategin.

Region Dalarnas Cancerråd/LPO

Region Dalarnas cancerråd/LPO samordnar arbetet mellan Regionalt Cancercentrum Mellansverige (RCC) och Region Dalarna. Rådets medlemmar består av ordföranden som också är medlem i RCC Mellansveriges styrgrupp, divisionschef kirurgi samt verksamhetschefer från de kliniker som utreder och behandlar cancersjukdomar. Cancersamordnare är sammankallande samt bereder möten tillsammans med ordföranden. Rådet har två patientrepresentanter.

Rådet sammanträder 6 gånger per år och arbetet utgår ifrån målen i den nationella Cancerstrategin och RCC Mellansveriges sjukvårdsregionala cancerplan. De fem övergripande målen i Cancerstrategin är:

  1. Minska risken för insjuknande i cancer
  2. Förbättra kvalitén i omhändertagande av patienter med cancer utifrån ett tydligt patientperspektiv
  3. Förlänga överlevnadstiden efter en cancerdiagnos och förbättra livskvalitén efter en cancerdiagnos
  4. Minska regionala skillnader i överlevnadstid efter en cancerdiagnos
  5. Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid.


En nationell cancerstrategi för framtiden - Regeringen.se   

Cancerplan Mellansverige - RCC Mellansverige (cancercentrum.se)


Cancersamordnare:

Susanne Andersson: Susanne.b.andersson@regiondalarna.se
Bitte Kans: bitte.kans@regiondalarna.se