Förordnanden 2024

Beviljade förordnanden. Regionens anställda kan ansöka om förordnanden för forskning en gång per år. Beslut tas vid Centrumrådets sammanträde på hösten.

Linda Pettersson
Doktorand (50% fram till disputation)
Projekt: Accessible eHealth in relation to disability - cross-sectional surveys, co-design and evaluation of the co-designed service by an intervention study

Claudia Seiler
Doktorand (50% fram till disputation)
Projekt: Simningsorsakat lungödem (Swimming-induced pulmonary edema, SIPE) Diagnostik, akut behandling och hjärtfunktion

Cecilia Stalberg Ostwald
Doktorand (50% fram till disputation)
Treatment of metacarpal spiral shaft fractures in adults and intra articular distal radius fractures of the elderly: surgery or not?

Maria Hårdstedt
Forskning (CKF primärvård: 50% i tre år)
Swimming induced pulmonary edema (SIPE) vid simning i öppet vatten. Incidens, riskfaktorer, akut handläggning, behandling och prevention

Katarina Johansson
Forskning (CKF primärvård: 50% i tre år)
Att leva med celiaki som tonåring och ung vuxen - fokus på konsekvenser av sjukdomen och uppföljning inom primärvården

Ulrica Bergsvind
Forskning (CKF primärvård: 50% i tre år)
Expectations and experience of breastfeeding and the effects of infant directed singing on breastfeeding difficultie

Sekai Chenai Mathabire Rucker
Forskning (CKF primärvård: 50% i tre år)
Access to the swedish healtcare system by immigrants- A health equity oriented analysis of the swedish primary healtcare system

Lena Wendel
Forskning (CKF primärvård: 50% i tre år)
Eating disorders in primary health care: Attidtudes, knowledge and early detection

Doktorandförordnanden

Följande personer har ett pågående doktorandförordnande med placering vid CKF. Förordnandet medger forskarutbildning på halvtid och klinisk tjänstgöring halvtid fram till doktorsexamen.

Björn Ahlström
Projekt: Epidemiologisk beskrivning av kort- och långtidsutfall i den svenska  intensivvårdskohorten.

Sara Wallin Ahlström
Projekt: Epidemiologisk beskrivning av kort- och långtidsutfall i den svenska  Intensivvårdskohorten.

Malin Borgström
Projekt: Rätt behandling till rätt barn, behandlingsstrategier vid nattväta (enures).

Christine Persson
Projekt: Föräldraskap efter neonatalvård.

Maria Gelin
Projekt: Utveckling och implementering av ett arbetssätt med triage och ”rätt använd kompetens” (RAK) i svensk primärvård

Maria Hjorth
Projekt: Förbättrad livs- och vårdkvalitet för patienter med levercirros via
sjuksköterskeledd mottagning.

Inger Nilsen
Projekt: Interstitial glucose levels and diet before and after bariatric
surgery in patients with severe obesity

Jonas Wuopio
Projekt: Dietary salt in the gut-kidney-cardiovascular axis

Sara Hogmark
Projekt: Långverkande reversibla preventivmedel efter abort

Cecilia Stalberg Ostwald
Projekt: reatment of metacarpal spiral shaft fractures in adults and intra articular radius fractures of the elderly: surgery or not?

Terese Nilsson
Projekt: Tarm- och blåsfunktion hos barn som introducerat potta under det första levnadsåret – med fokus på förstoppning och potträningsprocess.

Lars Eriksson
Projekt: An analysis of s-ketamine analgesia in third molar surgery -Effects, safety and influence on inflammatory biomarkers in plasma.

Marek Czajkowski
Projekt: Kartläggning av jäv i systematiska översikter inom allmänmedicin och
konsekvenser för kliniska riktlinjer.

Ann-Sofie Rönnegård
Projekt: Chronic pain and the development of cardiovascular disease - from biology to public health

Helene Sedelius
Projekt: Utveckling och utvärdering av en implementeringsstrategi för personcentrerad vård av patienter med gikt baserad på nationella behandlingsrekommendationer.

Petter Karlsson
Projekt: The ethics of suicide prevention in healthcare

Postdoktorförordnanden

Efter disputation har våra postdoktorforskare möjlighet att meritera sig
mot en docentur (40% forskning + 10% för pedagogiskt arbete på CKF alt 20% forskning + 5% pedagogiskt arbete). Pågående postdoktorförordnanden: 

Susanne Hesselman
Projekt: Populationsbaserade registerstudier om psykisk ohälsa, inflammation och läkemedel under graviditet.

Anna Svärd
Projekt: Startar reumatoid artrit på slemhinnor?

Sverker Svensjö
Projekt: Abdominellt aorta-aneurysm – aspekter på epidemiologi, prevention, behandling och screening-strategier

Daniel Muder
Projekt: Treatment of metacarpal spiral shaft fractures in adults and intra articular distal radius fractures of the elderly: surgery or not?

Karl Gummesson
Funktionsnedsättning och digital delaktighet i skuggan av en pandemi

Docentförordnanden

Docentförordnande på 50% med uppgift att vara en senior forskare i CKFs organisation på 25% och ha tid för egen forskning på 25%. Pågeående docentförordnanden:

Barbro Hedin Skogman
Projekt: 

 • Fästingburna infektioner – etiologi och diagnostik
  (FACE).
 • Tarm- och blåsfunktion hos barn som pottränats
  under första levnadsåret (BABITT) – en
  randomiserad interventionsstudie
 • Tarm- och blåsfunktion hos svenska 4-åringar
  (BABIS-4) - en enkätbaserad tvärsnittsstudie
 • Fästingburna infektioner (FiB) – etiologi och
  diagnostik