Introduktionsutbildning för förskrivare

Den här introduktionsutbildningen är till för dig som utsetts till förskrivare av hjälpmedel och/eller förbrukningsartiklar av din verksamhetschef. För att få förskriva hjälpmedel krävs att du är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, ex: arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, läkare, sjuksköterska.

Välkommen att ta del av vårat material!

Du ska också ha genomgått Socialstyrelsens utbildning för förskrivning av hjälpmedel alternativt Socialstyrelsen utbildning för förskrivning av förbrukningsartiklar.

Introduktionsutbildningen ger en översikt över vad som gäller vid förskrivning av hjälpmedel och över Dalarnas Hjälpmedelscenters verksamhet. Det beskrivs också vilket stöd du som förskrivare kan få från oss. Utbildningen fokuserar på de hjälpmedel som ingår i hjälpmedelsnämndens ansvar (Hjälpmedel Dalarna). Mer information om den länsgemensamma hjälpmedelsnämnden får du under utbildningen.

  • Introduktionsutbildningen är digital vilket ger dig möjlighet att välja när du går igenom den och var du befinner dig
  • Du behöver ha tillgång till antingen smartphone, surfplatta eller dator samt internetuppkoppling
  • Utbildningen består av en blandning av filmer, länkar och texter
  • Hela utbildningen tar ca x timmar att genomföra i sin helhet
  • Du kan när som helst avbryta och fortsätta igen vid ett annat tillfälle genom att gå tillbaka till kurssidan och bläddra fram till den plats där du var senast. Du kan titta så många gånger du vill
  • Alla personuppgifter i kursmaterialet är påhittade/fiktiva

Kort beskrivning av Dalarnas Hjälpmedelscenters (DHC) verksamhet

Välkommen till Dalarnas Hjälpmedelscenter (PDF)

För mer information om DHC 

https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/

Tips! Lägg länken som favorit i din webbläsare så har du alltid nära till uppdaterad information. Passa också på att anmäla dig till våra nyhetsbrev för att hålla koll på vad som är aktuellt inom hjälpmedelsområdena, kurser och utbildningar m.m.

Kontaktuppgifter till de olika avdelningarna/teamen

https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/kontakta-oss/

Förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar styrs ytterst av lagar och föreskrifter. I Dalarnas län finns också regionala styrdokument som man behöver känna till.

Se filmer:

Lagar och styrdokument 

Egenvård

Länkar till lagar och föreskrifter:

Svensk författningssamling

Socialstyrelsen

Länkar till regionala styrdokument:

Avtal och tjänstekatalog

Styrning, ledning och samverkan

Regionala samverkansdokument

Dalarnas vårdprogram vid blåsdysfunktion

Länkar till information om egenvård:

Lag (2022:1250) om egenvård

Meddelandeblad Nr 1/2023, Socialstyrelsen – Ändrade regler vid egenvård

Samlat stöd för patientsäkerhet – Egenvård, Socialstyrelsen

Regionala samverkansdokument om egenvård

Vem får förskriva hjälpmedel

För att få förskriva hjälpmedel ska man vara utsedd som förskrivare av den vårdgivare du arbetar hos och ha god kompetens inom området. Yrkesgrupper som förskriver hjälpmedel är audionomer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, ortopedingenjörer, sjuksköterskor och synpedagoger. Även läkare förskriver hjälpmedel, oftast handlar det då om hjälpmedel som är direkt kopplade till en medicinsk behandling.

Behovsbedömning

Förskrivning av hjälpmedel eller förbrukningsartiklar bygger på utredning och bedömning av patientens förutsättningar och behov. När man kommit fram till att patienten är i behov av hjälpmedel så ska hjälpmedlet också provas ut individuellt. En förskrivning är alltid personbunden.

Grundutrustning

Särskilda boenden, korttidsboenden, dagverksamheter, sjukvårdsinrättningar m.fl. oberoende av huvudmannaskap och driftsform, ska vara inredda och utrustade så att miljön motsvarar det normala behovet för den verksamhet som bedrivs där. Grundutrustning bekostas av vårdgivaren eller den som ansvarar för verksamheten. Det kan vara t.ex. rullstolar till entré, personlyftar och medicinsk utrustning som används till flera.

Se film:

Förskrivningsprocessen och ansvarsfördelning 

Kommunernas och regionens gemensamma nämnd, Hjälpmedel Dalarna, har tagit fram en policy och tillhörande riktlinje:

Policy och riktlinje – Hjälpmedelsförskrivning Dalarnas län

För samverkan, överrapportering, ansvarsfördelning m.m. se exempelvis Samverkan vid utskrivning från slutenvård, Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel här:

Regionala samverkansdokument

samt Vårdprogram Blåsdysfunktion och Handbok vid förskrivning av hjälpmedel för urinblåsa/tarm här:

Vårdprogram Blåsdysfunktion

Riktlinjer och rutiner

Det finns olika ingångar, eller förskrivarportaler, för att förskriva de hjälpmedel som du har ansvar för. Se nedan för hur du går tillväga för att få tillgång till den/de portal/-er som du behöver i ditt arbete.

webSesam

Tillgång till webSesam (PDF)

Guide

Tillgång till förskrivarportalen Guide (PDF)

OTA

Dalarnas Hjälpmedelscenter - Ortopedteknik

Förskrivarutbildning ortopedtekniska hjälpmedel

DHC genomför upphandlingar tillsammans med Tre-, Fyr- och 7-klövern. Upphandlingarna kan ske i samverkan med 7-klövern, Varuförsörjningen eller på egen hand vid DHC. Samverkan inom Hjälpmedelsnämnden Dalarna innebär att kommuner och regionen har tillgång till DHCs upphandlingsavtal.

Upphandling av hjälpmedel säkerställer god kvalitet och säkerhet för patient samt god ekonomi för samverkande parter. I vissa fall kan anskaffning av hjälpmedel ske på annat sätt men oavsett så är utgångspunkten vid förskrivning av hjälpmedel alltid de respektive avdelningarnas sortiment, som uppfyller ställda kvalitets- och miljökrav.

Nedan får du information om sortiment och riktlinjer som gäller för hjälpmedlen i respektive förskrivarportal. Som förskrivare ska du ha god kännedom om de hjälpmedel och det sortiment som du arbetar med. Riktlinjerna beskriver bl.a. vilken kompetens som krävs för förskrivning, vilka kriterier som ska uppfyllas samt eventuella risker med hjälpmedlet.

Om du som förskrivare söker andra lösningar för din patient så hör av dig till oss så hjälps vi åt att lösa det på bästa sätt.

webSesam Se filmer:

Riktlinjer och sortimentsöversikter 

Sortiment

Relaterade länkar:

Riktlinjer och sortimentsöversikter

Hjälpmedel utanför avtal

Beställning och leveranser

Service och felanmälan

Guide

Riktlinjer – Hjälpmedel för urinblåsa/tarm (pdf)

Sortiment – Hjälpmedel för urinblåsa/tarm (pdf)

Relaterade länkar:

Riktlinjer och rutiner

Sortiment – Hjälpmedel för urinblåsa/tarm

OTA

Dalarnas Hjälpmedelscenter - Ortopedteknik

I den här delen av utbildningen kommer vi att titta närmare på hur man praktiskt gör för att få tillgång till hjälpmedel.

För hjälpmedel som hanteras via avdelningarna Rörelse, KLOK och PMB tillhandahålls också vissa tjänster.

webSesam - se filmer:

Beställning av hjälpmedel och tjänster 

Arbetsorder 

Guide

Se dokument under avsnitt ”Förskrivarportaler” ovan samt www.regiondalarna.se/inkontinens

Se fliken Förskrivarportal – Hjälpmedel för urinblåsa/tarm för information om Vårdtagarportalen (patientens eget uttag av förskrivna hjälpmedel) och om spårning av försändelse med Visibility.

OTA

Dalarnas Hjälpmedelscenter - Ortopedteknik

Hälso- och sjukvårdpersonal är skyldiga att dokumentera utredning, bedömning, åtgärder samt uppföljning i patientens journal. Här får du en tydligare beskrivning om dokumentation och ansvarsfördelning:

Se film:

Dokumentation och journalföring