Suicidprevention

Varje dag dör fyra människor på grund av suicid i Sverige. Att betrakta suicid som ett psykologiskt olycksfall bidrar till att minska den skam som ofta fortfarande finns kring psykisk ohälsa. Ingen människa vill ta sitt liv, utan en rad olika omständigheter gör att en människa inte ser någon annan utväg än att avsluta sitt liv. Många är ambivalenta in i det sista och det ger oss en möjlighet att rädda fler.

I Dalarna tar ungefär 50 personer sitt liv per år. Merparten av de som dör är män medan det är fler kvinnor som gör suicidförsök. Suicid och psykisk ohälsa är något som berör hela samhället och inte minst dem som förlorat en närstående.

En tredjedel av de som dör genom suicid har en pågående kontakt med psykiatrisk vård, men betydligt fler har haft kontakt med övrig hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet. Ett gott bemötande och kunskap har stor betydelse för ett suicidpreventivt arbete.

Förekomsten av suicid varierar mellan olika delar av Sverige och mellan Dalarnas kommuner. Just nu har Dalarna det näst högsta suicidtalet på 18,2 per 100 000 invånare i Sverige.

Att människor hamnar i en situation där suicid ses som en möjlig utväg är en folkhälsoutmaning som går att förebygga. Detta arbete behöver ske på flera olika nivåer och arenor i samhället, inte minst inom hälso- och sjukvården och länets kommuner där stor del av det hälsofrämjande arbetet görs.

Psykisk ohälsa präglas av fördomar, föreställningar och stigma som får negativa konsekvenser för den enskilda, anhöriga, efterlevande och samhället i stort. Psykisk hälsa behöver därför likställas med fysisk hälsa och ses som en förutsättning för ett meningsfullt liv.

Strategi för suicidprevention i Region Dalarna

Hälso- och sjukvården i Region Dalarna har tagit fram en strategi för suicidprevention som ska fungera som vägledning inom det suicidpreventiva arbetet och för regionens övriga styrdokument inom folkhälsoområdet. Innehållet i strategin ska ses som ett delat ansvar mellan verksamheterna i regionen och externa aktörer. Arbetet är beroende av allas gemensamma insatser. Strategin ger därigenom möjlighet att tillsammans stärka det suicidpreventiva arbetet i Region Dalarna och lägga grunden för en mer välmående befolkning.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att bo och leva på. Som en del i denna vision och målsättning är det viktigt att inkludera ett preventivt arbete kring risk för suicid/självmord.

Strategi för Hälso- och sjukvården i Region Dalarna - suicidprevention

Relaterade länkar

Folkhälsomyndigheten: suicidprevention.se

Folkhälsomyndigheten: Äldre – psykisk hälsa

Karolinska institutet (KI): Stödmaterial om självmordsprevention

SKR: Stödlista för psykisk hälsa i kristid

Kraftsamling psykisk hälsa: Checklista - suicidprevention

Samisk hälsa: Strategi för samisk hälsa

Utbildningar

Första hjälpen till psykisk hälsa: MHFA Mental Health First Aid

SPiSS: www.skane.se/spiss

Psyk E- bas suicid för personal inom psykiatri

Viktigt

Det är aldrig farligt att fråga och att uttrycka omsorg. Det är tystnaden som är farlig. Ensam är inte stark!

Till dig som har självmordstankar

1177 Vårdguiden

Suicidpreventions-samordnare

Cecilia Tegelberg

Telefon: 072-085 00 64
E-post: cecilia.tegelberg@regiondalarna.se

Suicidpreventiva dagen 10 september