Vårdval Allmäntandvård barn och unga Dalarna

Regionen har enligt lag ansvar att erbjuda barn, ungdomar och unga vuxna regelbunden och fullständig tandvård. Vården ska tillgodose patientens behov av trygghet och vara lättillgänglig.

Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till patienten och dess vårdnadshavare att välja utförare bland vårdgivarna i ett valfrihetssystem. Regionens valfrihetssystem för allmäntandvård heter Vårdval Tandvårdsstöd Dalarna för allmäntandvård för barn och unga vuxna 3-23 år.

Barn och ungdom - Tandvårdsstöd Dalarna

Telefon: 023-49 07 66
E-post: barnochungdom.tandvardsstod@regiondalarna.se
Adress: Box 712, 791 29 Falun