Projekt Tvåstegsprogrammet i Borlänge

I Borlänge finns ungefär 4 000 invånare som antingen har försörjningsstöd som huvudsaklig inkomstkälla, är arbetslösa eller helt saknar ersättningar. De utgör runt 14 procent av alla invånare i åldern 20–64 år. De här personerna behöver individuellt utformat stöd från samhället. I höst startar därför ett 1,5 år långt projekt som erbjuder stöd/utbildning i två steg. En ny, förberedande, utbildning, en preparandkurs, introduceras. Den erbjuds tio deltagare i två omgångar per termin.

Preparandkurs

Preparandkursen utformas efter elevernas individuella behov och förutsättningar. Den kan därför variera i tid mellan 5 och 10 veckor. Kursen riktar sig till individer som står långt från arbetsmarknaden och därför löper större risk att drabbas av ohälsa.

Kursen, som hålls av Fornby folkhögskola, inleds med att varje deltagare får en  individuell plan utifrån behov av stöd som deltagaren har för att kunna närma sig arbetsmarknaden. Den individuella planen tas fram av handledare på Fornby tillsammans med deltagaren. Om det finns behov av en samordnad individuell plan (SIP) mellan myndigheter, bjuder socialtjänsten in till ett SIP-möte mellan aktuella parter.

Under preparandkursens gång erbjuds deltagaren också ett riktat hälsosamtal på vårdcentral Jakobsgårdarna.

Preparandkursen syftar till att öka deltagarnas kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om de egna resurserna. Det handlar om att ge stöd för en livsstilsförändring.

Nästa steg

Efter kursen är det dags för nästa steg, vilket kan variera beroende på individens förutsättningar och behov. Tanken med preparandkursen är att göra varje deltagare redo för nästa steg.

Finsam Falun-Borlänge har sedan hösten 2022 finansierat ett projekt – Nära till språket – där Borlänge kommun anlitar Fornby folkhögskola för en 20 veckors utbildning i svenska i kombination med modersmålsundervisning och samhällsinformation. Kursen erbjuds personer som inte slutfört SFI och som fått försörjningsstöd. Utbildningen hade 20 deltagare under våren 2023.

Nu kan Nära till språket bli ett alternativ som steg 2, efter preparandkursen. Andra alternativ som exempelvis arbetsträning via arbetsmarknadsenheten, kan vara nästa steg får en annan deltagare. Vaje deltagares behov och förutsättningar ligger till grund för vad nsäta steg mot arbetsmarknaden kan bli. 

Finsam Falun-Borlänge finansierar

Borlänge kommun (Individ- och familjeomsorgen), Region Dalarna (vårdcentral Jakobsgårdarna) och Fornby folkhögskola är projektägare. Finsam Falun-Borlänge finansierar projektet, som beräknas kosta 2,4 miljoner kronor.

LÄS GÄRNA MER OM PROJEKTET PÅ b Stöd i två steg - Finsam i Dalarna (finsamdalarna.se)