Motiverande samtal

Att stödja människor i beteendeförändring kräver ett hälsofrämjande förhållningssätt för att stärka personens tro på sin egen förmåga. Genom samtal tydliggörs personens motivation och mål och stärker tron på egna förmågan och känslan av sammanhang.

Genom ett hälsofrämjande förhållningssätt stärker vi personens upplevelse av hälsa, välbefinnande och kontroll över sin situation. En person som söker vård behöver uppleva sig lyssnad på och bli accepterad som expert på sin person och sitt liv. På detta sätt bygger vi relationer och låter patientens resurser och kunskap om sin situation komma till användning, vilket ger bättre resultat och effektivare resurs­användning i vården.

Hälsofrämjande samtal

Fungerande kommunikation är en förutsättning för hälsofrämjande samtal. Förmågan att ta till sig information och kunskap om vad som skapar hälsa kallas hälsolitteracitet. Många patienter har av olika skäl svårt att uppfatta innehållet i ett samtal. Det kan bero på att personen kommer från en annan kultur, talar ett annat språk eller har en funktionsnedsättning. Det kan också bero på att personen upplever situationen stressig och som ett underläge. Därför är det viktigt att ta reda på hur personen tänker och uppfattar samtalet, vilket blir grunden till respektfulla möten.

Utbildare och handledare inom MI

Region Dalarna har jobbat länge med motiverande samtal i syfte att utveckla samtalsmetoder för att stödja patienter i förändring av levnadsvanor.

I enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor lyfts samtalsmetodik som en allt mer central och viktig komponent i hälso- och sjukvårdens arbete. Där kommer det motiverande samtalets förhållningssätt, verktyg och strategier väl till pass som metod.

Regionens MI-utbildare och handledare har sin huvudsakliga arbetsplats i någon vårdverksamhet och fungerar som internkonsulter när behov av kurser och handledning finns.

Motiverande samtal (MI - Motivational Interviewing) är en evidensbaserad metod för att hjälpa personer hitta sin egen drivkraft till att skapa sig ett hälsosamt liv. MI är också ett förhållningssätt baserat på respekt för individens rätt och kapacitet att fatta egna beslut i egen takt.

Introduktionskurser i MI

Vår introduktionskurs i MI omfattar tre dagar. Oftast två närliggande dagar och sedan en uppföljningsdag några veckor senare. Inför uppföljningsdagen får du göra eget praktiskt arbete i form av ljudinspelning och genomgång av patientsamtal.

Syftet med kursen är att informera, väcka intresse och engagemang om MI. Målet är att du som deltagare efter avslutad kurs ska känna dig trygg i att kunna använda motiverande samtal i kontakten med patienter.

Kursen tar också upp vikten att få stöd och uppmuntran på arbetsplatsen för att behålla sina kunskaper. En metod kompishandledning där man jobbar i par. Därför är det bra om minst två personer från samma arbetsplats går kursen, men det är inget krav. För att nå goda färdigheter inom MI är uppföljande handledning/träning i form av diskussioner, övningar samt kodning och genomgång av inspelade patientsamtal olika sätt. Här behöver verksamhetschefen ge kursdeltagaren tid för uppföljning och se det som en del i utbildning inom MI. Det är också positivt om verksamhetschefer själva deltar i kurserna för ökad förståelse för MI.

Kostnad

Kostnader för höstens utbildningar: MI-introduktionskurs omfattande 3 dagar: För regionanställda 900 kr. För externa deltagare 2000 kr. MI-fördjupningskurs omfattande 2 dagar: För regionanställda 600 kr. För externa deltagare 1 500 kr. Externa deltagare erbjuds restplatser i öppna kurser. Vid uteblivet deltagande utan avanmälan: 600kr/person oavsett anställd eller extern deltagare.

Kommande kurser

Information om kommande kurser finns på regionens intranät. Har du ej åtkomst dit, hör av dig till någon av MI-samordnarna via e-post, kontaktuppgifter nedan.

Handledare inom MI kommer ut till er verksamhet och leder träning i grupp om minst 5-6 personer med tidigare MI-kunskap. Här kan handledaren anpassa träningen specifikt efter era önskemål och förutsättningar.

Diskutera erfarenheter inom MI parvis med hjälp av kompishandledning. Ett arbetssätt för en strukturerad diskussion som kräver lite tid men ger en god chans att vidareutveckla MI-kunnandet i vardagen.

Sammanfattning av MI (pdf, 5 sidor)

Digital inspirationsdag 2022 (pdf, 52 sidor)

Meny Agenda (färg) (ppt, 1 sida)

Meny Agenda (svartvit) (ppt, 1 sida)

Caroline ForsbergSamordnare för utbildargruppen i MI

E-post: caroline.forsberg@regiondalarna.se

Jenny TörnqvistSamordnare för utbildargruppen i MI

E-post: jenny.tornqvist@regiondalarna.se