Styrning, ledning och samverkan

Gemensamma grupper för ledning och styrning är Hjälpmedelsnämnd, Beredningsgrupp hjälpmedel, Medlemsråd och Sortimentsgrupper.

Hjälpmedelsnämnd

Hjälpmedelsnämnden ska enligt HSL erbjuda de personer som omfattas av kommunernas och regionens ansvar; hjälpmedel, tillbehör, förbrukningsmaterial och därtill kopplade tjänster inom följande områden:

 • Behandling och träning
 • Förflyttning
 • Kommunikation, larm, omgivningskontroll och kognition
 • Kontinens
 • Personlig vård
 • Personlig Medicinsk Behandling

Hjälpmedelsnämnden ansvarar för att utarbeta och besluta om regelverk/policy/ riktlinjer för Hjälpmedelsnämndens verksamhet i länet.

Beredningsgrupp Hjälpmedel

Gruppen har i uppdrag att handlägga och bereda ärenden till nämnden som t ex att

 • ansvara för omvärldsbevakning och information till berörda
 • ta fram tjänstekatalog och hålla denna aktuell
 • initiera behov av nya tjänster, hjälpmedel och utvecklingsområden
 • besluta om riktlinjer inom ramen för befintlig verksamhet, ekonomisk ram och fastställd policy
 • genomföra analyser av bl a volymer och kostnadsutveckling
 • stödja Medlemsrådet i deras arbete

Beredningsgruppen består av tjänstemän med chefsbefattning från kommuner och landsting. Beredningsgruppen ska sammanträda minst 4 ggr/år eller innan Hjälpmedelsnämnden sammanträder.

Medlemsråd

Medlemsrådet är ett forum för:

 • Löpande hantering av praktiska frågor avseende riktlinjer, servicenivå, utbildningsbehov mm
 • Synpunkter och förslag som kan förbättra hjälpmedelsverksamheten
 • Stöd till sortimentsgrupperna i deras arbete

Kommuner och Region Dalarna väljer representanter till rådet.

Uppdrag för representant i Medlemsråd

Sortimentsgrupper

Sortimentsgrupperna arbetar på uppdrag av Beredningsgrupp Hjälpmedel. Deras uppdrag i ett länsperspektiv är att

 • utarbeta förslag till riktlinjer
 • beskriva både hjälpmedel/produkter och ny teknik samt dess konsekvenser för hälso- och sjukvården
 • säkra att sortimentet på bästa möjliga sätt tillgodoser patienternas/brukarnas behov inom ramen för lagstiftning och ekonomi

Gruppernas arbete och sammansättning är utformad så att det bidrar till att vi har ett väl fungerande hjälpmedelssortiment i Dalarna. Hjälpmedel Dalarna utser representanter i samråd med Medlemsrådet.

Samverkan kring hjälpmedel

Regionen och kommuner fick efter Ädel-reformen och 1994 års handikappreform ett delat ansvar för personliga hjälpmedel. För att få en effektiv hjälpmedelshantering är det av stor vikt att Region Dalarna och kommunerna i Dalarna samverkar kring hantering av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar.

Patienten/brukaren har en stor och viktig roll inom hjälpmedelsverksamheten, dels som enskilda individer i hab-/rehabiliteringsprocessen vid förskrivning av personliga hjälpmedel, dels genom brukarorganisationer.

Länsövergripande samverkansdokument Rehabilitering/Habilitering och förskrivning av hjälpmedel inkl hantering av kostnader.

Regionen och kommunerna

Regionens respektive kommunernas ansvar för personliga hjälpmedel regleras i Hälso- och sjukvårdslagen.

Kostnadsansvaret för personliga hjälpmedel i Dalarna är fördelat mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarna enligt överenskommelsen "Rehabilitering Habilitering och Hjälpmedel i Dalarnas län".

Brukarorganisationer

Patienternas/brukarnas inflytande sker genom de många brukarorganisationerna.

Länshandikapprådet

Regionens gemensamma samverkansorgan Länshandikapprådet för övergripande frågor som rör personer med funktionsnedsättningar. Länshandikapprådet har en knytning till regionstyrelsen, därmed är det en garanti för att dessa frågor ges hög prioritet i Region Dalarna. Länshandikapprådet är även kommunernas och regionens gemensamma samverkansorgan i frågor som rör personer med funktionsnedsättningar genom politisk- och tjänstemannarepresentation från Dalarnas Kommunförbund.

Brukarorganisationer

För personer med hörsel- och synskador har därutöver regelbunden samverkan genom brukarorganisationer med enheter inom Dalarnas Hjälpmedelscenter där aktuella frågor behandlas.

Mötesanteckning Medlemsråd 2024-04-25 (Lösen krävs)

Mötesanteckning Medlemsråd 2024-02-22 (Lösen krävs)

Mötesanteckning Medlemsråd 2023-11-09 (Lösen krävs)

Mötesanteckning Medlemsråd 2023-09-14 (Lösen krävs)

Mötesanteckning Medlemsråd 2023-06-01 (Lösen krävs)

Mötesanteckning medlemsråd 2023-04-20 (Lösen krävs)

Mötesanteckning Medlemsråd 2023-02-16 (Lösen krävs)
NKI
Patientenkät

Mötesanteckning Medlemsråd 2022-11-17 (Lösen krävs)

Frågor och svar Rollatorer
Uppdrag Medverkande i Medlemsråd

Mötesanteckning Medlemsråd 221006 (lösen krävs)

ÖPHA och e-frikort 221006

*Efter att beslutet att stoppa förskrivning av tyngdtäcken inom Region Dalarna togs 2020 har Dalarnas Hjälpmedelscenter tillsammans med representanter från förskrivande enheter genomfört en omvärldsanalys och granskat de studier som finns publicerade kring effekterna av användning av tyngdtäcken. Utifrån detta har nya riktlinjer för förskrivning av tyngdtäcken arbetats fram. Arbetet med riktlinjerna har följt den beslutsprocess som Hjälpmedelsnämnden beslutat om. De nya riktlinjerna godkändes av nämnden 2022-08-18. Därefter togs ett verkställighetsbeslut (137/22) om att tyngdtäcken återinförs som ett förskrivningsbart hjälpmedel. Detta verkställighetsbeslut (137/22) är upphävt och ett nytt beslut (142/22)  har fattats 2022-10-11. 

En uppdatering av evidensunderlaget är efterfrågad.

Mötesanteckning Medlemsråd 220602 (Lösen krävs)

Digital beställning av konsultation utprovning eller hjälpmedel 220519

Mötesanteckning Medlemsråd 220407 (lösen krävs) 

Förskrivaransvar madrasser

Sara Steady

Årligt underhåll Sara Steady

Ansvar och roller vid besiktning av hjälpmedel via Hjälpmedel Dalarna

Mötesanteckning Medlemsråd 220210 (lösen krävs)

Presentation ÖPHA 220210

Verksamhetsberättelse 2021

Rapportblad Verksamhetsberättelse 2021

Mötesanteckning Medlemsråd 211111 (lösen krävs)

Mötesanteckning Medlemsråd 211007 (lösen krävs)

Mötesanteckning Medlemsråd 210603 (Lösen krävs)

NKI - Nöjd kundmätning våren 2021

Mötesanteckning Medlemsråd 210408 (Lösen krävs)

Mötesanteckning Medlemsråd 210218 (Lösen krävs)

Mötesanteckning Medlemsråd 201112 (Lösen krävs)

Mötesanteckning Medlemsråd 201008 (Lösen krävs)

Mötesanteckning Medlemsråd 200604 (Lösen krävs)

Mötesanteckning Medlemsråd 200423

Mötesanteckning Medlemsråd 200220

Mötesanteckning Medlemsråd 190912 (Lösen krävs)

 

Mötesanteckning Beredningsgrupp 2024-04-25 (Lösen krävs)

Mötesanteckning Beredningsgrupp 2024-02-15 (Lösen krävs)

Hjälpmedelsnämndes Årsbokslut 2023

Mötesanteckning Beredningsgrupp 2023-11-09 (Lösen krävs)

Mötesanteckning Beredningsgrupp 2023-09-21 (Lösen krävs)

Mötesanteckningar Beredningsgrupp 2023-06-14 (Lösen krävs)

Tankar kring God o Nära Vård

Välfärdsteknik i Samverkan

Mötesanteckning Beredningsgrupp 2023-04-20 (Lösen krävs)

Mötesanteckning Beredningsgrupp 2023-02-16 (Lösen krävs)
NKI
Patientenkät

Mötesanteckning Beredningsgrupp 2022-11-17 (Lösen krävs)

Mötesanteckning Beredningsgrupp 2022-10-06 (Lösen krävs)

*Efter att beslutet att stoppa förskrivning av tyngdtäcken inom Region Dalarna togs 2020 har Dalarnas Hjälpmedelscenter tillsammans med representanter från förskrivande enheter genomfört en omvärldsanalys och granskat de studier som finns publicerade kring effekterna av användning av tyngdtäcken. Utifrån detta har nya riktlinjer för förskrivning av tyngdtäcken arbetats fram. Arbetet med riktlinjerna har följt den beslutsprocess som Hjälpmedelsnämnden beslutat om. De nya riktlinjerna godkändes av nämnden 2022-08-18. Därefter togs ett verkställighetsbeslut (137/22) om att tyngdtäcken återinförs som ett förskrivningsbart hjälpmedel. Detta verkställighetsbeslut (137/22) är upphävt och ett nytt beslut (142/22)  har fattats 2022-10-11. 

Lokalinformation 2022-10-06

Mötesanteckning Beredningsgrupp 2022-06-02 (Lösen Krävs)

Mötesanteckning Beredningsgrupp 2022-04-07 (Lösen krävs)

3 Avgifter i sjukvården

23 Hjälpmedel

Handbok sjukresor

Hjälpmedel - Sjukresa

Mötesanteckning Beredningsgrupp 2022-02-10 (Lösen krävs)

Mötesanteckning Beredningsgrupp 2021-11-11 (Lösen krävs)

Mötesanteckning Beredningsgrupp 2021-10-07 (Lösen krävs)

Mötesanteckning Beredningsgrupp 2021-06-03 (Lösen krävs)

NKI - Nöjd Kund mätning våren 2021

Mötesanteckning Beredningsgrupp 2021-04-08 (Lösen krävs)

Mötesanteckning Beredningsgrupp 2021-02-18 (Lösen krävs)

Mötesanteckning Beredningsgrupp 2020-11-12 (Lösen krävs)

Mötesanteckning beredningsgrupp 2020-10-08 (Lösen krävs)

Mötesanteckning Beredningsgrupp 2020_06_04 (Lösen krävs)