Styrning, ledning och samverkan

Gemensamma grupper för ledning och styrning är Hjälpmedelsnämnd, Beredningsgrupp hjälpmedel, Medlemsråd och Sortimentsgrupper.

Hjälpmedelsnämnd

Hjälpmedelsnämnden ska enligt HSL erbjuda de personer som omfattas av kommunernas och regionens ansvar; hjälpmedel, tillbehör, förbrukningsmaterial och därtill kopplade tjänster inom följande områden:

 • Behandling och träning
 • Förflyttning
 • Kommunikation, larm, omgivningskontroll och kognition
 • Kontinens
 • Personlig vård
 • Personlig Medicinsk Behandling

Hjälpmedelsnämnden ansvarar för att utarbeta och besluta om regelverk/policy/ riktlinjer för Hjälpmedelsnämndens verksamhet i länet.

Beredningsgrupp Hjälpmedel

Gruppen har i uppdrag att handlägga och bereda ärenden till nämnden som t ex att

 • ansvara för omvärldsbevakning och information till berörda
 • ta fram tjänstekatalog och hålla denna aktuell
 • initiera behov av nya tjänster, hjälpmedel och utvecklingsområden
 • besluta om riktlinjer inom ramen för befintlig verksamhet, ekonomisk ram och fastställd policy
 • genomföra analyser av bl a volymer och kostnadsutveckling
 • stödja Medlemsrådet i deras arbete

Beredningsgruppen består av tjänstemän med chefsbefattning från kommuner och landsting. Beredningsgruppen ska sammanträda minst 4 ggr/år eller innan Hjälpmedelsnämnden sammanträder.

Medlemsråd

Medlemsrådet är ett forum för:

 • Löpande hantering av praktiska frågor avseende riktlinjer, servicenivå, utbildningsbehov mm
 • Synpunkter och förslag som kan förbättra hjälpmedelsverksamheten
 • Stöd till sortimentsgrupperna i deras arbete

Kommuner och Region Dalarna väljer representanter till rådet.

Sortimentsgrupper

Sortimentsgrupperna arbetar på uppdrag av Beredningsgrupp Hjälpmedel. Deras uppdrag i ett länsperspektiv är att

 • utarbeta förslag till riktlinjer
 • beskriva både hjälpmedel/produkter och ny teknik samt dess konsekvenser för hälso- och sjukvården
 • säkra att sortimentet på bästa möjliga sätt tillgodoser patienternas/brukarnas behov inom ramen för lagstiftning och ekonomi

Gruppernas arbete och sammansättning är utformad så att det bidrar till att vi har ett väl fungerande hjälpmedelssortiment i Dalarna. Hjälpmedel Dalarna utser representanter i samråd med Medlemsrådet.

Samverkan kring hjälpmedel

Regionen och kommuner fick efter Ädel-reformen och 1994 års handikappreform ett delat ansvar för personliga hjälpmedel. För att få en effektiv hjälpmedelshantering är det av stor vikt att Region Dalarna och kommunerna i Dalarna samverkar kring hantering av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar.

Patienten/brukaren har en stor och viktig roll inom hjälpmedelsverksamheten, dels som enskilda individer i hab-/rehabiliteringsprocessen vid förskrivning av personliga hjälpmedel, dels genom brukarorganisationer.

Regionen och kommunerna

Regionens respektive kommunernas ansvar för personliga hjälpmedel regleras i Hälso- och sjukvårdslagen.

Kostnadsansvaret för personliga hjälpmedel i Dalarna är fördelat mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarna enligt överenskommelsen "Rehabilitering Habilitering och Hjälpmedel i Dalarnas län".

Brukarorganisationer

Patienternas/brukarnas inflytande sker genom de många brukarorganisationerna.

Länshandikapprådet

Regionens gemensamma samverkansorgan Länshandikapprådet för övergripande frågor som rör personer med funktionsnedsättningar. Länshandikapprådet har en knytning till regionstyrelsen, därmed är det en garanti för att dessa frågor ges hög prioritet i Region Dalarna. Länshandikapprådet är även kommunernas och regionens gemensamma samverkansorgan i frågor som rör personer med funktionsnedsättningar genom politisk- och tjänstemannarepresentation från Dalarnas Kommunförbund.

Brukarorganisationer

För personer med hörsel- och synskador har därutöver regelbunden samverkan genom brukarorganisationer med enheter inom Dalarnas Hjälpmedelscenter där aktuella frågor behandlas.

Dela:

Hade du nytta av informationen?