Bakterieodling i blod

Provtagning utförs på vårdavdelning eller mottagning med sådan verksamhet. Prov tas genom venpunktion.

Vid misstänkt kateterrelaterad sepsis kan prov till det ena flaskparet tas genom den misstänkta katetern och prov till det andra flaskparet tas från perifer ven. Undvik i annat fall provtagning via inneliggande kärlkatetrar.

I normalfallet rekommenderas att två aeroba och två anaeroba flaskor används för blododling vuxna. Eftersom mängden bakterier per mL blod ofta är liten ökar chansen för positiv blododling med volymen blod. Optimal mängd blod vid provtagning av vuxna är 40 mL, vilket innebär 10 mL per flaska. Flaskorna kan fyllas i direkt följd, två skilda stick behövs inte. Vid provtagningen fylls först en aerob blododlingsflaska (så att eventuellt syre i tappningsslangen inte överförs till en anaerob flaska).

Provtagning med engångs provtagningsset, innehållande butterfly-nål med slang och färdigmonterad adapterhylsa, rekommenderas. Via en standard vacutainer-hållare fylls blododlingsflaskorna.

Mer information se Provtagningsanvisningar Lab A-Ö

Steg för steg-tillvägagångssätt

 1. Vid blododling ska noggrann aseptik (att bevaka det rena rent och det sterila sterilt) iakttagas. Desinfektera huden över insticksstället med alkoholbaserat desinfektionsmedel.
 2. Markera med ett tjockare streck 10 mL ovanför flaskans vätskenivå på den volymskala som finns på flaskorna. Dra av locket på odlingsflaskorna och kontrollera att flaskorna inte uppvisar sprickor, uttalad grumlighet eller har något buktande eller indraget membran. Om defekt noteras får flaska inte användas. Torka av membran med alkoholbaserat desinfektionsmedel och låt lufttorka.
  - för blododling via central venkateter (CVK) se:
  Blodprov och blododling vid CVK - Vårdhandboken (vardhandboken.se).
  - för perifer ven se:
  https://www.vardhandboken.se/undersokning-och-provtagning/blodprov/blodprov-venos-provtagning/provtagning-for-blododling/
 3. Utför venpunktionen. OBS! Slaskrör ska tas först innan blododling. Använd skyddshandskar. Kanylens läge kan fixeras genom att tejp appliceras över vingspetsen.
 4. Välj aerob flaska först. Håll flaskan upprätt. Tryck ned vacutainerhållaren över flaskan och punktera septumet.
 5. Fyll blod till önskad volym, 8 – 10 mL. OBS vacuumeffekten i flaskorna är så stor att provtagningen för det mesta måste avbrytas innan blodet slutar rinna.
 6. Ta bort adaptern, applicera den på nästa flaska och fyll till önskad volym, 8 – 10 mL. Ange liten provmängd på remissen om blodmängden per flaska är <4 mL.
 7. Avsluta provtagningen. Sätt inte patientetikett över flaskans streckkod. Torka bort ev blod på flaskans utsida eller på membranet med alkoholbaserat desinfektionsmedel.
 8. Ange på remissen tid för provtagningen, misstänkt fokus till bakteriemin (exempelvis febril UVI, endokardit, postoperativ infektion m.m.) samt ev antibiotikabehandling. Begär förlängd odling vid misstänkt endokardit oc misstänkt svampinfektion. Ange alltid misstanke om Brucella-infektion eftersom Brucella kan smitta personalen på lab. Ange om provet tagits på annat sätt än vad som rekommenderas för vanlig blododling, t ex via CVK eller annan typ av kärlkateter. 

  Dra ca 5 mL vätska/blod (slaskprov) från central venport (CVK, CDK, port-a-cath etc.) och släng detta slaskprov. Ta sedan en blododling på vanligt sätt (aerob + anaerob flaska).