Kapillärprovtagning

Ett mindre antal analyser kan utföras på kapillärblod. Tillförlitligheten av analyssvaret är oftast sämre än för venprov, som därför är att rekommendera.

Kapillär provtagning avser i första hand provtagning för P-Glukos.

Kapillärprov får endast utföras av laboratoriepersonal eller personal speciellt utbildad för kapillärprovtagning. Klinisk kemi kan ge utbildning, kontakta vårdnära enheten på kem.lab i Falun.

Före kapillär provtagning ska fingrarna vara väl rengjorda från ämnen som kan påverka analysresultatet, speciellt viktigt vid provtagning för Glukos och läkemedel (rester av socker eller mediciner).

Kapillärprover ska tas i mikrorör. Rör med tillsats måste blandas noga efter provtagningen. Otillräcklig blandning ökar risken för att provet koagulerar och inte kan analyseras. EDTA-rör bör fyllas till högsta markeringen, men inte över denna för då finns en risk att provet koagulerar, eftersom blodmängden blir för stor i förhållande till mängden EDTA.

LmD rekommenderar kapillärrör med Li-heparin och gel till rutinkemi-analyser. Från kapillärrör med Li-heparin och gel får man plasma efter centrifugering av provet. För patienter med normalt EVF (ca 0,45) blir mängden plasma lite mer än hälften av blodmängden i röret. För patienter med högre EVF, t ex nyfödda, blir mängden plasma olika stor beroende på hur högt EVF-värdet är.

Vid tveksamhet om tillräcklig blodmängd i kapillärrör, kontakta analyserande laboratorium.

EVF är förkortning av Erytrocyter Volym Fraktionering och är ett mått på hur stor del av blodvolymen som består av röda blodkroppar. Ju större andel erytrocyter, desto mindre andel av totala blodvolymen utgörs av serum eller plasma.

Nyfödda har höga EVF-värden eftersom de har vistats i en syrefattig miljö före födseln och behövt många erytrocyter för syretransporten. Det normaliseras under de första levnadsveckorna.

Ett fullt kapillärrör från en patient med högt EVF ger serum/plasma som kanske räcker till 2 analyser (beroende på analysmetod och analysutrustning) medan prov från en patient med normalt EVF (ca 0,45) kan räcka till 4 analyser. Man måste alltså veta hur mycket serum/plasma man får ut av varje kapillärrör för att man ska ha nytta av en angiven minsta provmängd.